Dansk Sejlunion9. oktober 2015 11:20 af Flemming Ø. Pedersen

Gråsten Sejlklub ekskluderet fra Dansk Sejlunion

Arkivfoto: Dansk Sejlunion

Dansk Sejlunions bestyrelse har besluttet at ekskludere Gråsten Sejlklub som medlem af Dansk Sejlunion. Eksklusionen har virkning fra den 9. oktober 2015.

Med virkning fra 9. oktober 2015 har Dansk Sejlunions bestyrelse besluttet at ekskludere Gråsten Sejlklub som medlem.

Eksklusionen indebærer, at klubben fratages alle medlemsrettigheder og således mister adgangen til at deltage i aktiviteter, der finder sted inden for rammerne af Dansk Sejlunion.

Frist udløbet
Den 1. oktober udløb den frist, som Dansk Sejlunions bestyrelse havde tildelt Gråsten Sejlklub i forhold til at efterleve en kendelse, afsagt af DIF-Idrættens Højeste Appelinstans i februar 2014, om at genoptage et ekskluderet klubmedlem.  

”Vi har det til sidste håbet, at Gråsten Sejlklub ville ændre holdning og beslutte at følge de fælles spilleregler, der gælder for alle foreninger – ikke blot i Dansk Sejlunion – men generelt i dansk idræt. At det ikke er sket er både dybt beklageligt og meget svært at forstå set i lyset af de begrænsninger, der fra nu af rammer klubben og dens medlemmer,” siger Hans Natorp, formand i Dansk Sejlunion.

”I Dansk Sejlunion arbejder vi hver dag for at få flere klubber og sejlere ind i fællesskabet – ikke færre. At skride til eksklusion er det sidste, vi ønsker. Når vi alligevel må tage et så alvorligt og vidtgående skridt, er det i erkendelse af, at Gråsten Sejlklub ikke har vist tegn på vilje til at efterleve Appelinstansens kendelse,” siger Hans Natorp.    

Baggrund
Dansk Sejlunions Ordensudvalg pålagde i 2013 Gråsten Sejlklub at genoptage et ekskluderet medlem.

Klubben appellerede afgørelsen til DIF-Idrættens Højeste Appelinstans, som den 18. februar 2014 stadfæstede Ordensudvalgets kendelse.

Gråsten Sejlklub har i hele forløbet siden februar 2014 afvist at efterleve Appelinstansens kendelse. Klubben opfylder dermed ikke sine forpligtelser i forhold til Dansk Sejlunions vedtægter.

Dansk Sejlunion har siden foråret 2014 iværksat en række tiltag for at få Gråsten Sejlklub til at efterleve kendelsen. Det er sket i form af gentagne opfordringer og henstillinger, mægling, varsel om suspension, suspension og endelig varsel om eksklusion.

Ingen af de nævnte tiltag har påvirket Gråsten Sejlklubs holdning og handling i forhold til sagens kerne. Klubben har hver gang afvist at optage det ekskluderede medlem.

Det er et grundvilkår for et medlemskab af Danmarks Idrætsforbund, at man som forening respekterer og uden videre efterlever de afgørelser, som de dømmende instanser træffer i idrættens interne tvistløsningssystem. Det gælder uanset sagens indhold, og hvad man som part i sagen måtte mene om afgørelsen.

Det er i lyset af Gråstens Sejlklubs manglende efterlevelse og afvisning af kendelsen fra DIF-Idrættens Højeste Appelinstans, at Dansk Sejlunions bestyrelse nu har besluttet at ekskludere Gråsten Sejlklub.

Det videre forløb
Gråsten Sejlklub har mulighed for at få bestyrelsens beslutning om eksklusion behandlet på Dansk Sejlunions næste generalforsamling, den 9. april 2016 i Svendborg.

Gråsten Sejlklub skal senest den 15. januar 2016 meddele Dansk Sejlunions sekretariat, om klubben ønsker, at Dansk Sejlunions generalforsamling skal tage stilling til eksklusionen.