Dansk Sejlunion6. marts 2013 08:12

Guide til ændringerne i Kapsejladsregler 2013-2016

Få her et indblik i de ændringer der er i de nye kapsejladsregler, der er trådt i kraft i år.

Fra SEJLER 1-2013 - skrevet af Søren Krause, Marianne Middelthon og Jan Stage.

Den internationale sejlunion (ISAF) har ansvaret for at udgive Kapsejladsreglerne. Dette varetages i ISAF af Racing Rules Committee, der skriver, reviderer og udgiver Kapsejladsreglerne efter endelig godkendelse af ISAFs øverste myndighed, Council.

Kapsejladsreglerne udgives hvert fjerde år med start i året efter afholdelsen af OL. Så med starten af 2013 har vi fået en ny regelbog, der gælder indtil udgangen af 2016.

Meget 'house-keeping'
Der er kun få ændringer i de nye regler, og ændringerne er hovedsageligt forbedringer af formuleringer og tekniske rettelser mv. Den mest grundlæggende er, at der er indført et nyt grundlæggende princip, som siger, at vi skal begrænse enhver miljø- skadelig virksomhed under udøvelse af sejlsport. I tillæg er der indført en ny REGEL 55, som siger, at man ikke forsætligt må smide affald i vandet.

Definitioner
Definitionen FULDFØRE er ændret, så den er nemmere at læse. Hvis en båd "tilfældigt" krydser mållinjen, før den har sejlet hele banen, kan den fortsætte med at gennemsejle banen. Det var ikke så klart i den tidligere regelbog.

Definitionen MÆRKE er ændret, så ordet "midlertidigt" er fjernet. Så hvis kapsejlads- komiteen bruger startbåden som mærke i startlinjen og lægger en bøje som "fender" fastgjort til startbåden, er det en del af mærket, og den må ikke berøres. Hvis en mærkebåd eller lignende fortøjes til startbåden, kan det diskuteres, om den er fastgjort "tilfældigt" og dermed ikke en del af mærket eller ej. Kapsejlads- komiteen bør sørge for, at der ikke er en sådan tvivl.

Definitionen MÆRKE-PLADS er ændret. For det første er den danske betegnelse "plads ved mærke" ændret til "mærke-plads" for at gøre det mere mundret. For det andet er selve definitionen ændret for at rette tvivl og fejl. Der er ikke længer et skift fra "til" mærket til "ved" mærket. Nu har man ret til at sejle til mærket, hvis ens rigitge kurs er at sejle tæt på det, og så runde det som nødvendigt for at sejle banen. Det er meget lig definitionen før regelændringen i 2009.

Definitionen PLADS gør det nu klart, at "plads" inkluderer plads til at opfylde forpligtelser under Del 2 reglerne, når andre både er involveret.

Del 2 - afsnit C
Den største samlede ændring er i afsnit C i de regler, der gælder, når både mødes.

For det første er der i REGEL 18 tilføjet en REGEL 18.2(c)(2), der siger, at hvis en båd skal give mærke-plads og overlappet brydes og et nyt etableres, men nu indvendigt, skal den båd, der var udvendig (og bliver indvendig) stadig give plads.

For det andet er REGEL 18.3 ændret. Tidligere kom denne regel i kraft, hvis en båd skiftede halse og derfor var underlagt REGEL 13 i zonen. Nu er det afgørende, hvornår båden går gennem vindøjet. Hvis en båd går gennem vindøjet uden for zonen, men afslutter stagvendingen inde i zonen, ville den tidligere være underlagt REGEL 18.3. Men det er den altså ikke længere, da den gik igennem vindøjet uden for zonen.

For det tredje er REGEL 20 omskrevet, så den er klarere og mere logisk. Det er den regel, der handler om plads til at stagvende ved en hindring. Det er blevet klarere, hvad den prajede skal og ikke skal, og det er nu beskrevet, hvad der sker, når der er flere både.

For det fjerde er der kommet en ny REGEL 21. I den sidste regelbog indførte man princippet om frifindelse, hvis en båd bryder bestemte regler, når den er berettiget til plads eller mærke-plads efter reglerne i afsnit C. Den nye regel erstatter tidligere regler 18.5 og 20.2.

Andre ændringer i Del 2
I REGEL 22.3 er ordene "gennem vandet" tilføjet. Det var tidligere uklart, om det var bådens bevægelse over grunden eller gennem vandet, der var afgørende. I reglerne for matchrace (C2.8) er ordene "ved at bakke et sejl" fjernet, så man altid skal holde klar, når man sejler baglæns, uanset om man har bakket et sejl eller ej.

Del 3 og 4
En af de regelmæssigt komplicerede ting er samspillet mellem definitionen af at FULDFØRE og REGEL 28, som handler om at omsejle banen. Der en revideret REGEL 28.2 ("snor reglen"), hvor der i sidste sætning er tilføjet "forudsat den ikke har fuldført," så man ikke kan rette fejl efter at have fuldført. Man fuldfører dog ikke, hvis man "tilfældigt" krydser linjen (f.eks. hvis den ligger midt i banen) og fortsætter med at omsejle banen. Sammen med definitionen FULDFØRE løser det nogle af problemerne i den hidtidige regelbog. Men det er ikke det sidste, vi har set om dette.

REGEL 41(a) er ændret, så det nu er tilladt at modtage hjælp til et besætningsmedlem, der er sygt, tilskadekommet eller i fare. Hvis man er faldet over bord og har fået hjælp til at komme tilbage, kan man fortsætte. Hvis man ligger i vindstille i en trafikseparering, kan man blive slæbt væk og stadig fortsætte sejladsen. Det er dog tilføjet, at hvis en båd opnår en betydelig fordel i sejladsen ved at modtage hjælp i henhold til REGEL 41(a), kan dette danne grundlag for en protest. I en sådan sag kan straffen være mildere end en diskvalifikation.

Der er kommet en ny REGEL 42.3(e). Man må "pumpe" med sejlet for at rette en "inverteret" sejlpind, bare det ikke giver fremdrift.

Del 5
REGEL 31 er blevet inkluderet i REGEL 60.1. Så for at protestere mod en anden båds mærkeberøring, skal man have set det eller været involveret. Så man kan ikke protestere mod dette alene på grundlag af "rygter".

Der er tilføjet en ny REGEL 61.1(a)(3) om underretning af en båd, man ønsker at protestere mod. Hvis man mener, at en anden båd har brudt "snor reglen", behøver man først at protestere ved målgang, da det rent teknisk først er her reglen brydes.

REGEL 69 (grove forseelser) er helt omskrevet. Det er blevet klargjort, hvad beviskravet er. Der er en tilhørende case på vej, som forklarer dette beviskrav. Der er også indført krav om, at den nationale myndighed skal foretage en undersøgelse i alle sager, hvor der straffes efter REGEL 69.

Der er kommet en ny REGEL 70.1(b), der gør det klart, at hvis en båd har ret til en høring i henhold til REGEL 63.1, men bliver afvist, kan sagen appelleres, selv om der altså ikke er afgørelse.

Tillæg
Regelbogen indeholder et antal tillæg, som handler om bestemte former for kapsejlads eller specifikke problemstillinger i tilknytning til reglerne. Den største ændring i denne del er et helt nyt TILLÆG F med regler for kiteboarding.

I TILLÆG M om arbejdsformen for en protestkomite er der i M4.2 tilføjet en guide om, hvornår bevismateriale er "nyt" og derfor kan retfærdiggøre genåbning af en høring.

Proces for regelændringer Kapsejladsreglerne er resultat af en løbende proces i ISAF. Forslag til ændring af kapsejladsreglerne sendes ind til ISAF som såkaldte "submissions". De bliver enten godkendt eller afvist. De godkendte samles sammen til et samlet sæt ændringer, som så implementeres i den næste regelbog. Denne proces startede allerede i november sidste år med de første ændringer til den næste regelbog, som gælder fra 2017.

sejlsport.dk/kapsejladsregler findes der links til elektroniske versioner af kapsejladsreglerne og de tilhørende dokumenter.