Dansk Sejlunion10. september 2012 23:21

Otte områder egnet til havmøller

Dansk Sejlunion har i august afgivet høringssvar vedr. kystnære havvindmøller til Energistyrelsen for 16 potentielle områder.

Der er nu kun otte mulige placeringer tilbage for fremtidens store kystnære havmøller.
 
Forligspartierne bag forårets energiaftale har besluttet at indsnævre feltet fra de oprindelige 16 områder, og de tilbageværende egnede områder, hvor der måske skal opstilles møller mindst fire kilometer fra kysten er:

-      Bornholm
-      Jammerland Bugt
-      Jammerbugt Syd
-      Smålandsfarvandet
-      Sejerø Bugt
-      Sæby
-      Vesterhav Nord
-      Vesterhav Syd
 
Som udgangspunkt har det været væsentligt for Dansk Sejlunion at påpege, at Dansk Sejlunion og sejlsporten naturligvis ønsker at tage medansvar for udviklingen af miljøet og fremtidssikrede energiløsninger, herunder havvindmøller. Ifm. screening og udpegning af de 16 områder er der rigelige muligheder for udbygning i en lang årrække fremover. Dermed fandt Dansk Sejlunion det også relevant og rimeligt, at der fortages behørige justeringer i de foreslåede områder, således at fremtidige planer tager hensyn til mangeårige og eksisterende samt fremtidige sejlsports/fritidssejlads aktiviteter med udgangspunkt i etablerede lystbådehavne.
 
Dansk Sejlunion har overfor Energistyrelsen lagt afgørende vægt på, at man også i forbindelse med nye, fremtidige områder med havbaserede vindmøller fastholder den hidtidige politik m.h.t. at områderne fortsat frit kan besejles, også mellem havvindmøllerne. Dette er allerede tilfældet med etablerede områder med havvindmøller og har ikke været forbundet med sejladssikkerhedsmæssige problemer for lystsejlerne.
 
Endvidere har Dansk Sejlunion kommenteret mere specifikt på en række af områderne, hvor der ligger lystbådehavne med sejlklubber/søsportsklubber med væsentlige aktiviteter i områderne udenfor og i umiddelbar nærhed af lystbådehavnene. Sejlunionen har påpeget, at det er afgørende vigtigt for disse foreninger og havne, at sejlsportsaktiviteterne i området også i fremtiden kan udøves i en rimelig afstand fra lystbådehavnene, ikke mindst også af sejladssikkerhedsmæssige årsager.
 
I forbindelse med de resterende områder er afstanden til kysten for de kystnære havvindmøller blevet øget fra 2 km til 4 km, hvilket i væsentlig grad imødekommer Dansk Sejlunions argumenter for at sikre sejlsporten og lystsejladsen plads til sejlsportsaktiviteterne i passende afstand fra lystbådehavnene.
 
Dansk Sejlunion har koordineret høringssvar med Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID), ligesom Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark har afgivet høringssvar som understøtter Dansk Sejlunions argumenter.

Illustration: Energi Styrelsen - Afstand til nærmeste mølle - 4 KM, 110 METER totalhøjde.