Dansk SejlunionPrøvekrav til sejladsbeviser

Se alle prøvekrav for Duelighedsbevis og Speedbådsførerbevis herunder

Planlægning gældende for alle prøver

Generelt

 • Prøven afvikles med deltagelse af en Dansk Sejlunion bemyndiget censor.
 • Indberetning om tid og sted for afvikling af prøven skal indberettes til Dansk Sejlunion senest 14 dage før prøven.
 • Den af Dansk Sejlunion bemyndigede censor kan tage en betaling pr. elev/kursist for sin medvirken i prøven.
 • Prøveafholder/censor udfylder en liste med navne, CPR-nr. og andre relevante oplysninger om alle prøvedeltagere. Prøveafholder/censor skal anvende Dansk Sejlunions skabelon til listen. Skabelonen kan hentes på sejlsport.dk. Den udfyldte liste sendes eller afleveres til den bemyndigede censor, før prøven begynder.
Teoretisk duelighedsprøve

Generelt

Prøveforløb

I god tid inden prøven får kursisten udleveret en opgave i sejladsplanlægning. Opgaven skal løses individuelt eller i gruppe og medbringes på selve prøvedagen. Hvis opgaven er løst sammen med en gruppe skal gruppens navne påføres opgaven.

Der er kommet nye prøvekrav for den teoretiske prøve. De må benyttes fra d. 1/6-2018 og skal benyttes fra d. 1/8-2018. 

Download de nye prøvekrav som PDF

Detaljerede prøvekrav

Download detaljerede prøvekrav som PDF

Prøven omfatter følgende områder:

 1. Søvejsregler.
 2. Navigation.
 3. Søsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af brand.
 4. Beskyttelse af havmiljøet.

Søvejsregler

Prøveaflægger skal have kendskab til:

 • Kende indholdet i sidste kommenterede udgave af ”Søvejsregler”.
 • Kende indholdet i Regler for sejlads i indre danske farvande, mindre farvandsafsnit og passage af visse danske broer.

Prøveaflægger skal have forståelse for:

 • Kravene om udkig, som de kommer til udtryk i ”Søvejsregler” og i bekendtgørelse om vagthold.
 • Begrebet forsvarlig bemanding.
 • Manøvrekarakteristika for fritidsfartøjer og hvorledes det opleves fra andre fartøjer.
 • Sejlads i snævre løb, tæt på ruter og i nærheden af trafiksepareringsområder.
 • Redder/førers ansvar for overholdelse af gældende regler og lov om sikkerhed til søs med særlig fokus på sejlads i påvirket tilstand.

Prøveaflægger skal kunne:

 • Afgøre om der er fare for sammenstød med andet fartøj.
 • Anvende Søvejsreglernes §4 - §19 for at undgå sammenstød eller kritiske situationer med andre fartøjer.
 • Anvende Søvejsreglernes §19 - §32 til under nedsat sigtbarhed at identificere andre fartøjer.

Navigation

Prøveaflægger skal have kendskab til:

 • Generel viden om opbygning af søkort og forskellige søkorts anvendelse.
 • Kendskab til vedligeholdelse af søkortets oplysninger (Søkort rettelser og Efterretninger for Søfarende)
 • Kompassets gradinddeling, begreberne styret-, sejlet- og beholden kurs, misvisning og deviation.
 • Sejlet og beholden fart, fartøjet log og ekkolod.
 • Kendskab til Havnelods og Kort 1.

Prøveaflægger skal have forståelse for:

 • Sammenhæng mellem tid, fart og distance.
 • Stedliniebegrebet, mærke, pejling og afstand
 • Bestikberegning.
 • Stedbestemmelse ved hjælp af GPS, ekkolod og kompaspejlinger med misvisning.
 • Indhentning af vejrdata og betydningen for sejladsplanlægning

Prøveaflægger skal kunne:

 • Gennemføre en sejladsplanlægning i søkortet.
 • Kunne udsætte stedlinier i søkortet til bestemmelse af position.
 • Identificere afmærkninger efter IALA system A ud fra form og farve samt fyrkarakter.
 • Anvise hvordan man foretager en ad hoc deviationskontrol.
 • Foretage kursberegning fra søkort til kompas og fra kompas til søkort.

Søsikkerhed og brand

Prøveaflægger skal have kendskab til:

 • Kendskab til de hyppigste hændelser og ulykker i forbindelse med fritidssejlads.
 • Lovgivning og anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr.
 • Lovgivning om promillesejlads.
 • Afkøling, anvendelse af korrekt påklædning, hypotermi og behandling af kuldeskadet person.
 • Kende forskellige måder at kommunikere fra skib til skib og fra skib til land.
 • Kende organisationen af søredning i Danmark
 • Kende de hyppigste årsager til brand i fritidsbåde.

Prøveaflægger skal have forståelse for:

 • Styrker/svagheder ved forskelligt sikkerhedsudstyr.
 • Nedkølings betydning for sikkerheden.
 • Kunne redgøre for, hvorledes brand i brændstof eller tekniske installationer bekæmpes.

Prøveaflægger skal kunne:

 • Lave en sikkerhedsinstruks for eget fartøj.

Beskyttelse af havmiljøet

Prøveaflægger skal have kendskab til:

 • Håndtering af affald ombord og i havn.
 • Kendskab til regler for tømning af holdingtanke.
 • Hvordan man undgår olie- og brændstof spild.
 • Kendskab til hvor man kan indhente oplysninger om fredningsbestemmelser.
Praktisk duelighedsprøve

Generelt

Prøvefartøj

Prøveafvikler skal stille et prøvefartøj til rådighed, som opfylder følgende betingelser:

 • Skroglængden skal være mellem 5 og 15 meter.
 • Motoren kan være en påhængsmotor med min 4,5 HK.
 • Prøvefartøjet skal være udstyret med et kompas, som kan ses fra førerens plads.
 • Prøven aflægges under sejl eller for motor. Fremdriftsmiddel under prøven skal være i overensstemmelse med prøvefartøjets konstruktion.
 • I en sejlbåd med ringe motorkraft aflægges hele prøven for sejl.
 • I en større sejlbåd med indenbords motor kan havnemanøvrer udføres for maskine, mens selve sejladsen skal foregå for sejl.
 • Aflægges prøven for motor, skal det ske i en motorbåd.
 • Den del af prøven, som omhandler fritidsfartøjers maskineri, afvikles i prøvefartøjet. Hvis prøven aflægges i et fartøj uden motor, skal der være en motor til stede i anden båd eller i en prøvestand, hvor eleven kan afvikle den del af prøven, som vedrører fritidsfartøjers maskineri.

Bemyndiget censor godkender, om fartøj opfylder de nævnte betingelser.

MOB-bøje

 • Prøveafvikler skal stille en MOB-bøje til rådighed for brug ved prøven. MOB-bøjen skal kunne flyde, uden at den er kraftigt påvirket af vinden. Bøjen må i sin konstruktion gerne være en simulering af en bevidstløs person, som flyder i vandet.
 • MOB-bøjen skal godkendes af den bemyndigede censor.
 • Prøven skal afvikles i en vindstyrke mellem 2-12 m./sek.
 • Prøvedeltageren skal medbringe legitimation, som kan anvendes af censor til at identificere prøvedeltageren.
 • Prøven forventes at tage ca. 30 minutter pr. elev.
 • Hvis en prøvedeltager ikke består prøven, skal der anmeldes en ny prøve, før eleven igen kan gå til prøve.
 • Senest 14 dage efter aflagt prøve skal censor indberette prøvens resultater til Dansk Sejlunion.
 • Inden for samme tidsfrist indberetter censor prøveresultatet til Dansk Sejlunion og indbetaler et beløb til Dansk Sejlunion svarende til prisen på de beviser, der skal udstedes.
 • Hvis eleven har bestået en delprøve indberetter censor delprøven til Dansk Sejlunion.
 • Specielt for speedbådsprøven udstedes der et midlertidigt bevis, efter Dansk Sejlunions retningslinjer, som kan anvendes indtil kursisten modtager det endelige bevis.

Vejrforhold under prøven

 • Prøven skal afvikles i en vindstyrke mellem 2-12 m./sek.

Krav til prøvedeltager

 • Prøvedeltageren skal medbringe legitimation, som kan anvendes af censor til at identificere prøvedeltageren.

Andre forhold omkring prøveafholdelse

 • Prøven forventes at tage ca. 30 minutter pr. elev.
 • Hvis en prøvedeltager ikke består prøven, skal der anmeldes en ny prøve, før eleven igen kan gå til prøve.

Detaljerede prøvekrav

Download som PDF

Generelt

 • Under prøven skal prøvedeltageren kunne demonstrere et overblik og evnen til at sikre at besætningen kender deres roller. Ligeledes skal der kommunikeres med anvendelse af almindelige maritime udtryk. Prøvedeltageren skal endvidere demonstrere et nøje kendskab til søvejsreglernes bestemmelser om udkig og vigeregler.

Før sejlads

Prøveaflægger skal have kendskab til:

 • Lovkrav til sejlads med et fritidsfartøj.
 • Farvandsudsigten for det område, hvor prøven aflægges.
 • Lokale sejladsrestriktioner

Prøveaflægger skal have forståelse for:

 • At have relevante information og værktøjer i forhold til den planlagte sejlads.
 • Brugen af bådens sikkerhedsudrustning.

Prøveaflægger skal kunne:

 • Klargøre båden til sejlads.
 • Gennemføre et før start sikkerhedstjek af båd og besætning.
 • Tildele opgaver til de ombordværende i forhold til at forlade pladsen og den videre sejlads.
 • Håndtere tovværk og fortøjninger ved anvendelse af de relevante stik og knob

Forlade-, anløbe havn og sejlads:

Prøveaflægger skal have kendskab til:

 • Strøm- og vindpåvirkning af fartøjet og indvirkning på sejladsen.

Prøveaflægger skal have forståelse for:

 • Sammenhæng mellem objekter i naturen og markeringer i søkortet vice versa.
 • Hvordan man mest hensigtsmæssigt bringer en overbordfalden om bord.
 • Anvendelse af anker og drivanker.
 • Vejrskiftes indflydelse på sejladsen.

Prøveaflægger skal kunne:

 • Afgå fra og anløbe kaj, bro med pæle eller bro med agterfortøjning ved bøje.
 • Fortøje og kaste los med spring. Holde en kurs ved hjælp af kompas, fjerntliggende mærker, overét-mærker.
 • Foretage en mand-over-bord manøvre med den aktuelle besætning minus en person.

Hvis prøven aflægges for sejl:

Prøveaflægger skal endvidere kunne:

 • Sætte og bjærge sejl.
 • Foretage reduktion af sejlarealet (rebning).
 • Trimme sejl på alle sejlvinde.
 • Stagvende og bomme.

Fritidsfartøjets maskineri

Prøveaflægger skal have kendskab til:

 • Motorens hoveddele.

Prøveaflægger skal have forståelse for:

 • Hvorledes man på grundlag af måling af brændstofbeholdningen udregner fartøjets rækkevidde.
 • Opbygningen af motorens brændstoftilførsel inkl. filtre.
 • Princippet i udluftning af en diselmotor. (hvis prøvefartøjet har en dieselmotor).

Prøveaflægger skal kunne:

 • Kontrol af motorens kølingssystem.
 • Starte og stoppe motoren.
 • Kunne sætte motoren i frem og bak samt fritstille skruen.
 • Nødstoppe motoren.
Speedbådsførerprøve

Generelt

Prøveforløb

Prøven består af en praktisk og en teoretisk prøve. Begge prøver aflægges over for den samme censor. Bestået forudsætter, at begge prøver skal gennemføres med et tilfredsstillende resultat.

Prøvefartøj

Prøvefartøjet skal opfylde følgende betingelser:

 • Skroglængden skal være mellem 4 og 15 meter.
 • Fartøjet skal være sødygtigt og planende med de ombordværende.
 • Maskineffekten skal som minimum være så stor, at båden er omfattet af speedbådsbekendtgørelsen.
 • Fartøjet skal være udrustet med:
  • Kompas, der kan ses fra styrepladsen.
  • Lokalt søkort (egnet til at angive position, kurs og distancer)
  • Lænsemiddel
  • Anker
  • Pyroteknik
  • Kommunikationsmulighed til land
  • Ildslukker
 • Fartøjet skal i øvrigt have en sådan konstruktion og størrelse, at det efter den bemyndigede censors skøn stiller rimeligt store krav til prøveaflæggeren om beherskelse af almindelige principper for manøvrering.
 • I fartøjet skal forefindes typegodkendte redningsveste for hver enkelt ombordværende.
 • Fartøjet skal medbringe en MOB-bøje, som flyder lavt i vandet.
 • Prøven skal afvikles i en vindstyrke på 4-10 m./sek.
 • Censor kan vurdere, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at aflægge prøven. Hvis censor aflyser prøven på grund af vejrforhold, skal censor aftale en ny dato for aflæggelse af prøven og straks orientere Dansk Sejlunion om den nye dato.

Vejrforhold under prøven

 • Prøven skal afvikles i en vindstyrke på 4-10 m./sek.
 • Censor kan vurdere, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at aflægge prøven. Hvis censor aflyser prøven på grund af vejrforhold, skal censor aftale en ny dato for aflæggelse af prøven og straks orientere Dansk Sejlunion om den nye dato.

Krav til prøvedeltager

 • Prøvedeltageren skal være fyldt 16 år.
 • Prøvedeltageren skal medbringe legitimation, som kan anvendes af censor til at identificere prøvedeltageren.
 • Hvis prøvedeltageren ikke består prøven, skal der anmeldes en ny prøve, før eleven igen kan gå til prøve.

Prøveindhold

 • Den teoretiske prøve kan afholdes som en multiple-choise test udarbejdet af censor. Ved prøven skal der anvendes to forskellige prøvesæt, så prøvedeltagerne ikke kan skrive af fra hinanden.

 • Testen skal dække det vidensområde, der er opstillet i dokumentet Prøvekrav til Speedbådsprøven, Teori.

 • Prøven skal udarbejdes med 10 spørgsmål til stoffet i Viden om, 10 spørgsmål til stoffet i Forståelse af, og 10 spørgsmål  til stoffet i Skal kunne. 

 • For at bestå den teoretiske prøve skal der i hvert af de to første afsnit være 7 rigtige svar og i det sidste skal der være 10 rigtige svar.

 • Den praktiske prøve skal have en varighed på minimum 30 minutter pr. deltager.

Detaljerede prøvekrav

Download som PDF

Teori

Prøveaflæggeren skal have kendskab til:

 • Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed.
 • Muligheder for placering af besætning.
 • Forskellige former for motorer og tilhørende brændstof.
 • Fordele og ulemper ved indenbords og udenbords drev.
 • Placeringen af brændstoftank og -ledninger, batterier, hovedafbryder samt ildslukningsudstyr.
 • Rutinetjek af motor og basis fejlfinding.
 • Procedure før båden forlades.
 • Indhentning af lokale sejladsbestemmelser.
 • Brug af søkort, brug og begrænsninger af GPS/søkortplotter.
 • Indhentning af farvandsudsigter og disses betydning for den planlagte sejlads.
 • Den sidste udgave af ”Søvejsregler”, som er udgivet på foranledning af Søfartsstyrelsen.

Prøveaflægger skal have forståelse af:

 • Vedkommendes rolle som skipper på fartøjet.
 • Vigtigheden af udkig og opmærksomhed på andre sejlende.
 • Kommunikation med andre både.
 • Nødprocedure og forholdsregler for at undgå at båden synker.
 • Forskellige metoder til bugsering.
 • Forebyggelse af brand og brandbekæmpelse.
 • Nødsignaler, forudsætningen for at anvende nødsignaler, DSC og kald af mayday på VHF.
 • Krav til båden ved sejlads i nedsat sigtbarhed.

Prøveaflæggeren skal kunne:

 • Søvejsreglernes regel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 – 18.

De almindelige flydende afmærkninger (side-, skillepunkt-, kardinal-, midtfarvands- og specialafmærkning) til vejledning af de sejlende.

Praktisk sejlads

Bådhåndtering

Prøveaflæggeren skal have kendskab til:

 • Passagerernes placering og betydningen for håndtering samt bådens ydeevne, påvirkning af balance og trim og producentens anbefaling (CE plakette).

Prøveaflæggerne skal have forståelse af:

 • Passagernes placering for at undgå skader, deres deltagelse i udkig, opmærksomhed på andre sejlende og effekten af bådens bov og hækbølge.
 • Styring og motorkontrol, sejlads i bølger herunder anvendelse af trim-flaps og motor-trim.

Prøveaflæggeren skal kunne:

 • Anvende relevante knob.
 • Gennemføre et før start tjek, start og stop af motor.
 • Under sejlads have en hensigtsmæssig kommunikation med passagerer.
 • Anvende en passende længde line til nødstop under alle forhold.
 • Gennemføre manøvrer med båden ved lav hastighed, herunder dreje på begrænset plads.
 • Undgå at båden tager vand ind, når den bakker.
 • Håndtere båden sikkert under planing
 • Foretage acceleration og et hurtigstop med korrekt procedure

At lægge til ved bøje
Prøveaflægger skal have forståelse af:

 • Klargøring af fortøjninger.
 • Brug af bådshage.
 • Retning for anløb af bøje.
 • Fastgørelse til bøje.
 • Hvordan man forlader bøjen.
 • Procedure hvis båden ikke ligger stille ved bøje.
 • Kommunikation med besætning.

Prøveaflæggeren skal kunne:

 • Sejle op til og fastgøre til en bøje.

Ankring
Prøveaflæggeren skal have kendskab til:

 • Forskellige ankertyper.
 • Stuvning og fastgørelse til båd.
 • Klargøring af anker, kæde og ankertov.
 • Betydning af vægt, kæde og tovværk.

Prøveaflæggeren skal have forståelse for:

 • Den korrekte måde at komme til ankerpladsen.
 • Plads til svajning.
 • Kommunikation med besætning.
 • Tjek af at anker holder.
 • Vanddybde, bundforhold, beregning af længde af ankertov.

Prøveaflæggeren skal kunne:

 • Sejle frem til pladsen og ankre korrekt.

Havnemanøvre – anløbe og forlade langskibs havneplads

Prøveaflæggeren skal have forståelse for:

 • Klargøring og brug af fortøjninger og fendere, fastgørelse til båd og stuvning når pladsen forlades.
 • Fart og vinkel ved anløb.
 • Vind og strøms påvirkning.

Prøveaflæggeren skal kunne:

 • Anløbe bro langskibs.
 • Bruge spring korrekt.
 • Forlade langskibs plads forlæns og baglæns.
 • Kommunikation med besætning.

Mand overbord

Prøveaflæggerne skal have kendskab til:

 • Mand overbord manøvre.

Prøveaflæggeren skal have forståelse for:

 • Effekten af kuldepåvirkning/hypotermi.
 • Hvornår og hvordan man alarmerer.

Prøveaflægger skal kunne:

 • Tage øjeblikkelig handling.
 • Holde øje med den overbordfaldne.
 • Udføre en korrekt mand overbord manøvre med iagttagelse af sikkerhed. omkring propellen.
 • Anduve den overbord faldne og bringe ham om bord.
 • Skal kunne anløbe den overbordfaldne både med og mod vinden.
 • Slukke motoren, når det er nødvendigt og sikkert.
Regler for udstedelse af alle typer prøvebeviser
 • Senest 14 dage efter aflagt prøve skal censor indberette prøvens resultater til Dansk Sejlunion.
 • Inden for samme tidsfrist indberetter censor prøveresultatet til Dansk Sejlunion og indbetaler et beløb til Dansk Sejlunion svarende til prisen på de beviser, der skal udstedes.
 • Specielt for speedbådsprøven udstedes der et midlertidigt bevis, efter Dansk Sejlunions retningslinjer, som kan anvendes indtil kursisten modtager det endelige bevis.
Klager over bedømmelse eller censor

Klager over bedømmelse og/eller censor

Hvem kan der klages til?

 • Dansk Sejlunion er klageinstans i forhold til duelighedsprøvens delprøver og speedbådsprøve.

Hvem kan klage?

 • En prøvedeltager kan klage over den bemyndigede censors bedømmelse eller forholdene i forbindelse med prøveafviklingen.
 • En prøveafholder kan klage over den bemyndigede censor, hvis prøveafholder vurderer, at prøven ikke er afholdt i henhold til de bestemmelser for prøveafholdelse, som er udarbejdet af Dansk Sejlunion.

 Hvornår kan man klage?

 • Senest 14 dage efter prøvens afholdelse skal klagen være modtaget i Dansk Sejlunion.

 Hvordan klager man?

 • Man udfylder en formular, som ligger på Dansk Sejlunions hjemmeside, www.sejlsport.dk.
 • En præcis formuleret klage med referencer til Dansk Sejlunions beskrivelse af prøveindhold eller beskrivelse af prøveafvikling vil lette behandlingen af klagen.

 Hvornår behandles klagen?

 • Når formularen er afsendt, vil Dansk Sejlunion behandle klagen. Dansk Sejlunion har pligt til at søge sagen tilstrækkeligt oplyst. Der vil være høring af censor og evt. andre parter. Dansk Sejlunion bestræber sig på at behandle klager hurtigt, og vil indenfor 30 dage give en orientering om klagens behandling, samt hvornår den forventes behandlet færdig.

 Udfaldet af klagen

 • Hvis klagen imødekommes kan det blive aktuelt, at censor skal tilbagebetale prøvegebyr og eleven kan vælge at gå til ny prøve.

 Evaluering

 • Dansk Sejlunion evaluerer årligt de indkomne klager, som indgår i vurderingen af krav til prøver og prøveindhold.

Anke af klageafgørelse

 • Dansk Sejlunions afgørelse kan ikke ankes til nogen anden myndighed – se bekendtgørelse om fritidssejler prøver.

Senest opdateret: 26. marts 2019