Dansk Sejlunion25. marts 2015 07:33 af Hans Natorp

Natorps blog - Tak for en god debat

Formand Hans Natorp på talerstolen ved weekendens generalforsamling i Horsens.

Gråstensagen og Sejlsportsligaen var to emner, der prægede debatten ved Dansk Sejlunions generalforsamling, konstaterer formand Hans Natorp i dette blogindlæg.

Tak for en god debat ved Dansk Sejlunions generalforsamling.

Indtrykkene fra debatten løber gennem hovedet her i dagene efter. Hvordan gik det alt sammen? Fik jeg svaret ordentligt? Forstod jeg indlæggene rigtigt? Kunne jeg have været mere tydelig her og der?...

Gråstensagen kom naturligvis til at fylde i debatten efter min formandsberetning. Det er en ulykkelig sag, som gør ondt helt ind i hjertet.

På den ene side har vi en masse engagerede, frivillige kræfter i Gråsten, for hvem sagen handler om at skabe en sejlklub med de bedst mulige rammer for klubbens medlemmer. En på alle måder rigtig og sympatisk indstilling. På den anden side har vi ”idrættens grundlove”, der regulerer basale medlemsrettigheder i foreningslivet.    

Gråstensagen trækker store veksler på alle involverede parter – og det er ulykkeligt, at det indtil nu ikke er lykkedes at finde en brugbar løsning. Som sagen står, er det eneste konkrete holdepunkt i sagen, at der foreligger en kendelse fra DIF-idrættens Højeste Appelinstans. En kendelse, der skal respekteres. Det kommer vi ikke udenom. Det svarer til, når der falder en dom i Højesteret – den er heller ikke til diskussion.

Konflikttema på dagsordenen
Til gengæld både kan og skal vi fokusere på, hvordan vi bedst muligt fanger konfliktsager i opløbet – eller, når konflikten kører, får problemerne håndteret på en måde, der baner vej for en løsning, herunder eksklusion, hvis dét er løsningen. Det er nemmere sagt end gjort, tør jeg godt fastslå. Ikke desto mindre er dét opgaven.

Jeg er glad for, at Dansk Sejlunion siden generalforsamlingen i 2014 har været i dialog med DIF – og at vi har bidraget til at sætte konflikttemaet på dagsordenen, hvilket har ført til en ny vejledning, der hjælper DIF-foreninger (herunder sejlklubber) med at håndtere eksklusionssager på en korrekt måde. I Dansk Sejlunion har vi en opgave i at få kendskabet til vejledningen bredt ud til alle klubber – den opgave tager vi på os.

Her vil jeg også nævne Dansk Sejlunions nye lederkurser om konflikthåndtering og klubledelse. De tre første kurser er afviklet i denne vinter. Og vi er klar til at tage ud igen – kontakt sejladschef Steen Wintlev for nærmere information.  

I relation til Gråstensagen vil jeg sige tak til debatindlæggene fra Poul Bendixen, Skagen Sejlklub, og Willy Sahl, Dyvig Bådelaug, hvor I belyser problemstillingen i eksklusionssager set fra klubbestyrelsens side – jeg har noteret mig jeres tilsagn om at bidrage med erfaring til en bedre fremtidig håndtering af den slags sager.

Opbakning til Sejlsportsligaen
Sejlsportsligaen fyldte meget i samtaler og debatter på generalforsamlingen – næsten hele vejen rundt med en positiv vinkel. Sejlsportsligaen er et vigtigt projekt – meget vigtigt. Det er ungdomsarbejdet også – og arbejdet med at skabe bedre vilkår for alle, som bruger havet til gode friluftsaktiviteter. Sejlerlandsholdet er vigtigt, det samme er talentudvikling og rekruttering.

Dansk Sejlunion arbejder med mange vigtige opgaver for sejlsporten. Alligevel dukkede Sejlsportsligaen op flere gange i debatten, hvor der blev udtrykt ønske om flere ressourcer til ligaen – flere penge på ligaens budget.

Dansk Sejlunions ledergruppe og bestyrelse har fremlagt et budget 2015, som er vores bedste bud på at fordele ressourcerne mellem alle vigtige opgaver i 2015. Vi vil også gerne afsætte mere til Sejlsportsligaen, men i den rå budgetøvelse kommer det til at gå udover andre aktiviteter, som også er vigtige. Og derfor ser budgettet for 2015 ud, som det gør. Kort sagt, der skal findes flere penge, hvis vi vil bruge flere…

Flere penge til ligaen?
Det oplagte svar er selvfølgelig, at noget andet må prioriteres væk til fordel for Sejlsportsligaen. Ja, måske, men det kræver en grundigere proces, end vi kan tage på generalforsamlingen. Det bliver en opgave i det strategiarbejde, som er på bestyrelsens arbejdsplan i år.

Men jeg har noteret mig, at der på generalforsamlingen var en stor anerkendelse af Sejlsportsligaens værdi for dansk sejlsport og et oprigtigt ønske om at finde flere penge til ligaen.

Jeg vil sammen med bestyrelsen gøre mit til, at det lykkes – uden vi samtidig glemmer de øvrige vigtige opgaver for dansk sejlsport. Tak til Peter Thomsen, Fredericia Sejlklub og Christian Lerche, KDY, for jeres indlæg i debatten om Sejlsportsligaen og budgettet.

Unge ansigter på talerstolen
Lad os bare indrømme, at en generalforsamling i Dansk Sejlunion ikke ligefrem har karakter af et ”ungdomstræf”. Så meget desto mere glædeligt var det at se de indtil flere unge ansigter, der i år fandt vej til talerstolen. Blandt andre Anne Holst, bestyrelsesmedlem i Bogense Sejlklub – som tilmed gik op en ekstra gang for at sige tak for en god modtagelse på generalforsamlingen.

Selvfølgelig tager vi godt imod dig, Anne – ja, vi er nærmest begejstrede over at se dig og andre unge, der byder ind med engagement og nye ideer på sejlsportens vegne. Lad dét være et eksempel, som mange andre unge gerne må lade sig inspirere af rundt om i klubberne - og på næste års generalforsamling…   

Værdiskabende pauser
En rigtig god oplevelse var pauserne før og under generalforsamlingen, hvor der bliver minglet på kryds og tværs. Jeg er særlig glad for aktiviteten i DS Netværkene for ungdom, klassebåde og liga fredag aften – og for engagementet i debatrummene under generalforsamlingen. Der kommer meget energi og mange gode indspark til sejlsporten i disse fora – tak for det!

Vi skal huske pauserne, så vi har tid til at tale sammen – det er her, de gode ideer opstår.

Med sejlerhilsen
Hans Natorp
Dansk Sejlunion, formand