Dansk Sejlunion7. juni 2019 06:38 af Flemming Ø. Pedersen

Giv børnene en god start som kapsejlere

Formandsblog fra Line Markert - hvor hun opridser de centrale værdier og principper for børn og kapsejlads. En konkret sag gør desværre anledningen aktuel.


Kære alle

Som forældre til børn i sejlsporten er der rigtigt mange hensyn at tage. Først og vigtigst er den unge sejlers trivsel, glæden ved at sejle og fællesskabet med sejlerkammerater - uanset om man er kapsejler eller eventyrer.

Også andre hensyn spiller ind - skolegang, forældrenes engagement (og ambitioner), idrættens værdier, skrevne og uskrevne regler, økonomi, tid og transport. Blot for at nævne nogle få.

Det er en svær balance at få de mange hensyn til at stemme overens. Ikke kun i sejlsport, men i alle sportsgrene. Og ind i mellem skrider det.

Vi kender alle eksempler – bl.a. fra medieomtale – på forældre, der agerer helt uacceptabelt i rollen som forældre til børn, der dyrker sport på konkurrenceplan. Enten ved at lægge et alt for stort resultatpres på børnene eller ved at miste besindelsen over for dommere, konkurrenter, trænere, frivillige eller andre forældre.

Igen og igen giver disse historier anledning til opmærksomhed og debat om, hvorvidt det er en god idé, at børn dyrker idræt på højt niveau. Pludselig kan det være svært at få øje på de vigtigste hensyn og værdier - trivsel, glæde og fællesskab.

Et uacceptabelt forløb
Sejlsporten kan også tale med her, desværre. Der findes (og har altid eksisteret) eksempler på forældre, som håndterer forældrerollen til et kapsejlende barn på en måde, som ikke er sund og udviklende for sejlerglæden hos barnet selv, hos konkurrenter, trænere og ledere.

Desværre er der en helt konkret anledning til, at jeg rejser denne problemstilling.

Ved et ranglistestævne i Vallensbæk for Optimister for nylig udspandt sig nogle episoder, som var helt uacceptable. Det gælder især efterspillet.

Forløbet gør, at vi fra Dansk Sejlunion finder det nødvendigt at sætte hælene i og markere nogle centrale principper og værdier i forhold til børn og kapsejlads. 

Selve forløbet, kort fortalt:
Det begyndte med en situation på vandet, hvor en kapsejler blev idømt en DNE-straf (diskvalifikation, der ikke kan fratrækkes) for brud på regel 2 om fair sejlads, herunder sportsmanship. Båden havde overtrådt styrbord-/bagbordreglen (regel 10) ved ikke at holde klar af en båd, der var på styrbord halse.

Under protesthøringen blev det samtidig fastslået, at båden havde brudt regel 2 og det grundlæggende princip for sportsmanship ved ikke at påtage sig en straf, selvom båden var vidende om at have begået et regelbrud.

Derfor idømte protestkomiteen den unge sejler straffen DNE, og fordi den ikke kan trækkes fra, mistede sejleren sin udtagelse til VM. Hvilket i sagens natur var en stor skuffelse for sejleren og familien.

DNE er en sjælden straf (heldigvis), og selve regelspørgsmålet har givet anledning til debat blandt sejlere og pårørende. Her er også Dansk Sejlunion blevet inddraget. Sagen er netop behandlet i vores Appel- og Regeludvalg. Udvalgets svar kan du læse her

Utilstedelig chikane
Men det helt uacceptable ved sagen er dens efterspil. Både under selve stævnet og efterfølgende på sociale medier.

Den protesterende sejler (styrbordsejleren) blev ved flere lejligheder udsat for pres og chikane. Sejleren blev opholdt af forældre og måtte lægge øre til stærkt nedsættende kommentarer.

Jeg kan ikke sige det tydeligt nok - den slags ageren er fuldkommen utilstedelig. Intet, absolut intet, kan retfærdiggøre, at voksne udøver chikane over for en ung sejler.

Styrbordsejleren lagde en helt berettiget protest i en styrbord-/bagbord-sag. Bagbordsejleren anerkendte sin fejl i protestlokalet – og stor respekt for dét! Det er ikke styrbordsejlerens skyld, at straffen mod bagbordsejleren blev, som den gjorde.

Ikke desto mindre gjorde andre forældre styrbordsejleren til syndebuk for, at bagbordsejleren ikke kommer til VM. Hvilket naturligvis er helt urimeligt.

Ok at være uenig - men optræd værdigt
Samtidig er der ført uberettiget kritik over for protestkomitéen og sat spørgsmålstegn ved komitémedlemmernes kompetencer.

Jeg skal understrege, at Dansk Sejlunion naturligvis står 100 procent bag de frivillige kræfter, der uge efter uge stiller op som dommere, baneledere, jurymedlemmer mm. I sport er der mange følelser på spil, og det er altid en udsat post at skulle træffe afgørelser, som potentielt har afgørende betydning for det sportslige udfald.

Uagtet frustrationer over en afgørelse - noget, som alle, der har sejlet kapsejlads, kender til - så er det en grundpræmis, at vi respekterer dommergerningens myndighed. Ellers kan vi ikke sejle kapsejlads, ganske enkelt. Man kan godt være uenig i en afgørelse - og stadig optræde værdigt.

Ordentlighed er en del af vores DNA
Dansk Sejlunion har efterfølgende været i tæt kontakt med de to involverede sejlere, deres familier, trænere og sejlklubber for at bakke op om dem som børn i sporten og sikre deres fortsatte motivation. Dette er sket i samarbejde med Optimist Class Denmark og arrangørklubben Vallensbæk Sejlklub. 

Men jeg vil også sende et meget stærkt signal til alle voksne omkring vores børn om, at ordentlighed er en del af sejlsportens DNA.

I nogle lande er der aldersgrænser for, hvornår børn må deltage i konkurrencer. Det har vi ikke i Danmark – og det synes jeg heller ikke, vi skal have. Men det forpligter.

Det har Dansk Sejlunion – lige som alle andre idrætsgrene under Team Danmark og DIF – på et tidspunkt sat ord på ved at formulere et etisk kodeks. Her har vi formuleret de vigtigste vilkår for kapsejlere, trænere, frivillige – og forældre.

Læs vores etiske kodeks
Jeg vil opfordre alle til at læse eller genlæse vores etiske kodeks i sin helhed. Også selvom ordentlighed ret beset ikke burde være noget, vi var nødt til at nedfælde på skrift.

I forhold til den konkrete sag vil jeg særligt fremhæve enkelte punkter:

  • Husk, at dit barn kapsejler for at glæde sig selv og ikke dig
  • Alle parter overholder kapsejladsreglerne og normerne for fair play!
  • Respekter de afgørelser, som er truffet af kapsejladsledere og andre officials
  • Truende adfærd samt nedsættende tale og skældsord i forhold til alle kapsejladsens aktører er uacceptabelt

I enkelthed kan vores etiske kodeks sammenfattes til få ord: ”Du skal opføre dig ordentligt”.

Det siger sig selv, at det også er en god idé at lære kapsejladsreglerne at kende – ikke mindst de to hovedregler (regel 2 og 3) – der handler om fair sejlads og accept af reglerne.

Op- og nedture hører med
Sport er følelser. Der er glæder, der er skuffelser. Det gør ondt, når man ikke indfrier sine håb og drømme. Nedture og skuffelser er uundgåelige. Selv de største stjerner har utallige tabte konkurrencer på cv'et. Men de ved også, at der kommer nye dage og nye konkurrencer.

Ved at lære af sine skuffelser kommer man stærkere ud på den anden side - og tættere på sine håb og drømme.  

Som sejlere og som forældre har vi naturligvis vores følelser med. Vi kender til glæder og til skuffelser. Men uanset udfaldet af den enkelte konkurrence skal vi huske, at de vigtigste værdier er trivslen, glæden og fællesskabet. Værdier, som er kendetegnet ved, at de netop ikke er afhængige af resultater!

Jeg ønsker alle vores unge sejlere – kapsejlere eller eventyrere – og deres forældre en rigtig god sæson. Gør, hvad I kan for at fokusere på sejlerglæden, så den varer ved hele livet...


Sejlerhilsen
Line