Dansk Sejlunion16. januar 2019 09:06 af Dansk Sejlunion

DS Pejlemærker 2022 - se den samlede strategi

DS Pejlemærker 2022 udstikker hovedlinjerne for Dansk Sejlunions arbejde over de kommende tre år. Strategien er baseret på seks overordnede fokusområder.


DS Pejlemærker 2022 i pdf-version (printbar)


DS Pejlemærker 2022

• Flere skal sejle
• Stærkere sejlklubber
• Kompetent, sikker og sportslig sejlads
• En vindende idræt
• En ansvarlig og grøn sport på det blå hav
• Mere synlig værdi

MÅL for DS Pejlemærker 2022

Flere skal sejle

 • Vi vil sikre ”en blå tråd” gennem hele sejlerlivet og øge medlemstallet i danske sejlklubber med 15 procent frem mod 2022
 • Vi vil tiltrække flere mennesker til det maritime miljø på havnene, i klubberne og på vandet - og gøre den organiserede sejlsport lettere tilgængelig
 • Vi vil i særdeleshed have fokus på at tiltrække og fastholde flere børn og unge - ikke mindst de børn og unge, som ikke begejstres af konkurrence
 • Vi vil skabe grundlag for, at ældre bliver længere i sejlsporten

Stærkere sejlklubber 

 • Sejlklubberne er omdrejningspunktet for sejlsporten
 • Foreninger baseret på frivillighed og fællesskab er den bedste ramme for at dyrke sejlsport og udvikle godt sømandskab. Vi vil gøre klubberne mere relevante og nærværende for sejlerne ved at:
  • Udvikle flere koncepter for aktiviteter i sejlklubberne, så de kan give flere attraktive, afprøvede tilbud til eksistererende og nye medlemmer
  • Styrke klubledernes kompetencer, bl.a. til at udvikle klubber og frivillighedskultur
  • Udvikle værktøjer til af lette klubbernes administration og lette muligheden for at virke som frivillig
 • Sejlklubberne skal bruge Dansk Sejlunions tilbud og aktiviteter mere. Målet er, at 2/3 skal bruge to eller flere tilbud i 2022

Kompetent, sikker og sportslig sejlads

 • Vi vil højne sejlernes kompetencer og færdigheder gennem gode og innovative uddannelsestilbud fra sejlklubberne og fra Dansk Sejlunion
 • Vi vil bidrage til færre ulykker til søs ved at styrke sejlernes bevidsthed og færdigheder ift. sikker sejlads - og skærpe sejlklubbernes fokus på sikkerhed på vandet ved træning og kapsejlads
 • Vi vil få flere til at dyrke sejlsport som idræt gennem aldersrelateret træning og let tilgængelig konkurrence
 • Vi vil fremme udvikling af sejlsporten, fx nye sejladsmiljøer, formater eller e-sejads

En ansvarlig og grøn sport på det blå hav

 • Vi elsker naturen og er afhængige af, at vores sport og fritidsinteresse er bæredygtig. Derfor vil vi have fokus på ansvarlig adfærd, og vi vil deltage i initiativer, der bevarer og forbedrer miljøet i vandet og på havnene. Vores reference er FN's 17 verdensmål
 • Vi vil gøre sejlsporten mere åben over for det omgivende samfund og inkluderende for ressourcesvage befolkningsgrupper

En vindende idræt 

 • Vil vil fortsat være én af de mest vindende danske idrætter.
  Det kræver bl.a., at vi:
  • Understøtter udvikling af aldersrelateret træning i klubberne med rådgivning og inspirationsmateriale
  • Øger vores talent-pipeline med 50 pct. frem mod 2022
  • Systematisk udvikler "den danske model" i elitearbejdet både på vandet og i eliteorganisationen

Mere synlig værdi

 • Vi vil synliggøre værdien af fællesskabet i den organiserede sejlsport
 • Vi vil styrke vores kommercielle fokus på at tiltrække sponsorer og komercielle samarbejdspartnere
 • Vi skal sikre og dokumentere, at vores sponsorer og forretnings-partnere oplever, at Dansk Sejlunion vedholdende skaber værdi

Midler for DS Pejlemærker 2022

Ressourcer

 • Vi leverer vores kerneydelser til vores vigtigste målgrupper på baggrund af kendte ressourcer (kontingenter, DIF-midler og Team Danmark-bidrag)
  • Ressurcerne skal udnyttes effektivt, og vi skal sikre midler til udvikling
  • Andre ydelser og nye initiativer forudsætter nye midler - fra sponsorer, myndigheder, fonde eller brugerbetaling

Skarp og involverende organisation

 • Vi vil udvikle frivillighedskulturen og tilknytte flere frivillige – bl.a. ved at opbygge faglige fora, arbejdsgrupper m.v. omkring vores aktiviteter
 • Vi skal arbejde agilt med projekter og fornyende initiativer, som skaber værdi for vores vigtigste målgrupper, og som kan kommunikeres
 • Vi skal have effektive og transparente beslutningsprocesser, udvise god ledelse og skabe grundlag for god klubledelse. Vores traditionelle leverancer skal "stresstestes" ift. værdi for de vigtigste målgrupper
 • Vi har fokus på læring, og evaluering er en del af arbejdet

Fokuserede, faglige strategier

 • Vi vil arbejde med klare strategier for vores vigtigste arbejdsfelter. Vi skal have kendte og kommunikerbare politikker, hvor det er relevant. Inden 2021 skal der udvikles klare strategier eller politikker for:
  • En samlet rød tråd for fra ung til ældre sejler
  • Elite/talent
  • Børn/ungdom (bredde)
  • Kapsejlads
  • Kommercielt virke og funding
  • Kommunikation og branding