Dansk Sejlunion6. oktober 2015 21:43 af Henrik Tang

Er der kurs mod en stille revolution - Klubkonferencen

Kasper Lund Kirkegaard på Klubkonferencen 2014
Foto: Kasper Lund Kirkegaard på Klubkonferencen 2014

I tiden frem mod Klubkonferencen 2015 kan du læse intro til udvalgte oplæg. Nummer 4 intro til oplæg omhandler den store klub- og medlemsundersøgelse ”Havets Motionister”.

Fredag aften sætter Klubkonferencen fokus på de første interessante resultater og konklusioner fra den store klub- og medlemsundersøgelse, som er gennemført i analyseprojektet ’Havets Motionister’. Analyserne har bl.a. sejlerkultur, frivillighed, aktiviteter, medlemstilfredshed og klubliv som centrale omdrejningspunkter. På sidste års konference gav Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig analytiker i Danmarks Idrætsforbund, et indblik i samfundsudviklingen med afsæt i en række centrale megatrends, der har betydning for forenings- og fritidslivet i Danmark.

En stille revolution fra neden?

Nu et år senere er den omfattende formands- og medlemsundersøgelsens ved at være afsluttet. På Klubkonferencen præsenterer Kasper Lund Kirkegaard nogle af de mest interessante resultater, som undersøgelserne rummer. En helt ny viden, som kan få stor betydning for, hvilke indsatser der igangsættes for at udvikle klubliv, sejlads og sejlsport i de kommende år.

Først og fremmest vil Kasper Lund Kirkegaard give et billede af sejlklubbernes situation og kondition. Han vil ud fra klubformandsundersøgelsen beskrive hvilke muligheder, som både Dansk Sejlunion og sejlklubberne står over for – og hvordan de sammen kan fortælle en ny og mere nuanceret historie om sig selv. Kasper vil i denne sammenhæng skabe debat om, hvorvidt klubberne og sejlerkulturen er vidner til en fornyelse ’fra neden’? En slags ’stille revolution’, der pågår uden den store opmærksomhed, inden for en række nye beslægtede aktiviteter i sejlklubberne.

Undersøgelsen giver også nogle klare bud på, hvor åbne sejlklubberne er i mødet med nye medlemmer. Og klubberne giver udtryk for i hvor høj grad, de er klar til at tænke i nye baner. Undersøgelsen fortæller også om klubbernes store behov for kunne rekruttere nye frivillige kræfter, og om hvordan klubbernes økonomi generelt har det.

Tilmeld Klubkonferencen

Resume fra oplæg til Klubkonferencen 2014

På konferencen i 2014 stillede Kasper Lund Kirkegaard deltagerne en række spørgsmål, der tog udgangspunkt i deres oplevelse af årsagerne til de seneste år samlede medlemstab i sejlklubberne. I den efterfølgende debat var der mange gode bud på, hvilke aktiviteter, der ville kunne få betydning for at vende medlemsudviklingen og deltagernes input har været med til at forme en række centrale spørgsmål i klubformandsundersøgelsen. Se sidste års oplæg her.

Baggrund og fakta om ”Havets Motionister”

Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund (DIF) gennemfører i fællesskab undersøgelsen ”Havets Motionister” – en stor undersøgelse af de danske sejlklubber og deres medlemmer. Analysen skal give Dansk Sejlunion og klubberne et bedre og mere nuanceret kendskab til klubber og klubmedlemmernes oplevelser og holdninger. Samtidig handler undersøgelsen om at indsamle forslag til aktiviteter og initiativer, der kan styrke sejlsporten fremadrettet.

Analysen udføres i tre faser – først et notat, der samler op på den eksisterende viden om sejlsporten og sejlerne, dernæst en klubundersøgelse blandt klubformænd og endeligt en undersøgelse blandt klubbernes medlemmer.

Fase ét er gennemført og fase to og tre er under udførsel. Over halvdelen af alle klubber i Dansk sejlunion har besvaret klubundersøgelsen, og mere end 2000 medlemmer har deltaget.  ”Havets Motionister” forventes endeligt afsluttet i foråret 2016.

Medlemsundersøgelsen er tilrettelagt, så den enkelte klub kan få specifikke data fra undersøgelsen om netop deres medlemmers holdninger og oplevelser. Det giver klubben et særskilt arbejdsgrundlag for at udvikle klubben, så den i højere grad flugter med de ønsker og behov, som medlemmerne efterspørger.

Se mere om analyseprojektet ’Havets motionister’

Tilmeld Klubkonferencen

Se andre relevante artikler herunder

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Inline.Campaign.cshtml)