Dansk Sejlunion17. april 2013 13:31

Svar fra bestyrelsen ang. frikøbsordning

I en artikel på baadmagasinet.dk stiller Hans Vengberg spørgsmål til ordningen med frikøb af Dansk Sejlunions formand Hans Natorp. Bestyrelsesmedlem Jesper Baungaard giver her svar.

Hans Vengberg har i et indlæg på baadmagasinet.dk (læs det her) spurgt til hvorledes ordningen med frikøb af Dansk Sejlunions formand Hans Natorp fungerer. Det bliver en skriftlig kommunikation, da lejligheden til dialog på generalforsamlingen jo er forpasset i denne omgang.

Generalforsamlingen 2012 besluttede, at bestyrelsesmedlemmer kunne frikøbes. Jeg fremlagde forslaget, Hans Vengberg stillede spørgsmål, og jeg besvarede efter bedste evne. Denne dialog er gengivet i referatet fra generalforsamlingen i 2012 (hent referat som pdf).

?Motivering
Forslaget om frikøb var motiveret ud fra en konstatering af, at bestyrelsesarbejdet i Dansk Sejlunion, herunder navnlig formandens arbejde var mere omfattende end hvad der med rette kunne forventes. Forslaget og motivationen fremgår nedenfor:

"Forslag:

Frikøb af bestyrelsesmedlemmers indsats for Dansk Sejlunion.

Bestyrelsens medlemmer kan frikøbes i nødvendigt omfang. Frikøbet sker i det omfang medlemmerne herunder formanden tager del i Dansk Sejlunions opgaver, der ligger ud over det almindelige bestyrelsesarbejde, som bygger på frivillighedsprincippet.

Som eksempler kan nævnes opgaver, der indeholder elementer af varetagelse af Dansk sejlunions politiske topledelse, kombineret med elementer af forhandlinger, løbende opfølgning og dialog med Dansk sejlunions samarbejdspartnere.

Frikøbet sker i udgangspunktet på baggrund af en indstilling fra formanden eller næstformanden, og i ekstraordinære tilfælde kan det ske med tilbagevirkende kraft.

Frikøbet vil ske i overensstemmelse med Dansk Idræts-Forbunds retningslinjer for frikøb.

Bestyrelsens motivering af forslaget:

Kravene til især formandshvervets indsats har over tid udviklet sig til at være tidsmæssigt som kompetencemæssigt på et niveau, der nærmer sig fuldtidsarbejde i omfang, herunder et øget krav om tilstedeværelse i almindelig arbejdstid.

Dette er bl.a. på baggrund af et øget eksternt krav om formandens inddragelse og på baggrund af sammenhæng mellem formandens kompetence og sekretariatets funktionsområde.

Forslaget motiveres desuden med, at udvælgelse og valg af formandskandidater bør være baseret på kompetencer som bestyrelsesformand for en national sejlsportsorganisation, snarere end hvorvidt kandidaten har er betydeligt tidsmæssigt eller økonomisk råderum.

Forbund i tilsvarende situation er Ishockey, Atletik, gymnastik golf m.v."  

Administration af frikøb
Bestyrelsen har administreret denne bemyndigelse som det fremgår af bestyrelsesreferaterne fra 2012 / 2013.

Vi har lagt os tæt op af DIFs vejledning om frikøb - navnlig beløbsmæssigt. Vi har dog i den sammenhæng været udfordret af at DIF ikke - endnu - har skriftlige retningslinjer på dette område samt, at DIF har en lønnet formand og næstformand, der i vid udstrækning udfører de opgaver, der falder i arbejdstiden, hvorfor behovet for frikøb i DIF ikke er så omfattende. Bestyrelsen i DIF aflastes i det daglige arbejde af, at formanden og næstformanden kan deltage i de møder, der falder inden for normal arbejdstid.

Vi har ved administration af frikøbsordningen konstateret, at de udfordringer som Dansk Sejlunion var udsat for i 2012 gjorde det svært på forhånd at fastlægge, hvornår der vil være behov for frikøb. Samtidig arbejdede vi med modellen, således at vi søgte at sikre, at frikøbet skete til opgaver der faldt inden for normal arbejdstid, og hvor de ikke havde karakter af sædvanlige bestyrelsesopgaver.  

Siden generalforsamlingen er frikøbet i 2012 effektueret med to forlæg om frikøb af formanden. Det samlede registrerede timetal fra GF 2012 til GF 2013 var på 1.643,5 timer. Det fremgår af regnskabet af 2012, at der blev udbetalt 126.000 kr. til formanden i 2012.

Som det fremgår af redegørelsen ovenfor, har der indledningsvist været nogle justeringer af proces og krav til udbetalingsgrundlag, hvorfor udbetalingerne har været udskudte og dermed er blevet bagudrettede. Vi har som bestyrelse arbejdet med grundlaget for udbetalinger.  

Hen over efteråret og vinteren har skiftet af generalsekretær givet anledning til en række ekstraordinære situationer, grænsende til delvis ledelse af sekretariatet.

I hovedpunkter har Bestyrelsen bevilget frikøb til støtte til arbejdet med kommercielle forhold og sponsorrelationer i eliteafdelingen, til ekstraordinære ledelsesopgaver i Sekretariatet, og til overordnet samarbejde med leverandører.

I en mere almindelig driftsperiode vil frikøb forhåbentlig kunne ske på baggrund af beslutninger om hvilke aktiviteter, der fremadrettede skal honoreres.

Jeg håber, at svaret tager stilling til Hans Vengbergs spørgsmål om frikøb.

?Underskrevet Jesper Baungaard, bestyrelsesmedlem Dansk Sejlunion