Dansk Sejlunion22. december 2012 09:00

Indkaldelse til Dansk Sejlunions Generalforsamling 2013

Hermed indkaldes, jævnfør DS vedtægter, til Dansk Sejlunions Generalforsamling 2013. Sæt kryds i kalenderen lørdag den 6. april 2013.

Dansk Sejlunions Generalforsamling 2013 afholdes på:

SCANDIC ODENSE - Hotel- & Konferencecenter
Hvidkærvej 25 - 5250 Odense - www.scandichotels.dk/odense

Generalforsamlingen om lørdagen den 6. april afvikles fra kl. 10.00 til cirka kl. 16.30

Indkaldelse udsendes med 8 ugers varsel med dagsorden iht. Dansk Sejlunions vedtægter.

Forslag til Generalforsamlingen
Forslag der ønskes forelagt Generalforsamlingen under pkt. 7, 8, 9, 10 og 11 kan fremsættes af medlemsklubber og bestyrelse.

Forslag fra klubberne til pkt. 7 - Indkomne forslag - skal være Dansk Sejlunions sekretariat i hænde senest tirsdag den 15. januar 2013 kl. 12.00. Forslag til beslutning skal indeholde selve forslaget, nuværende status samt begrundelse for forslaget.

Forslag til pkt. 9, 10 og 11 (valg) - Skal være Dansk Sejlunions sekretariat i hænde senest 5 uger inden Generalforsamlingen, dvs. senest mandag 4. marts 2013 kl. 12.00. Indstillinger af personer bestyrelsesmedlem/suppleant skal være skriftligt motiverede og indeholde person- og kompetenceprofil med tilhørende valgoplæg. Procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer fremgår af DS vedtægter Tillæg VI. Der er ikke valg af formand i 2013.

Forslag offentliggøres sammen med dagsorden, således at materialet kan være klubberne i hænde senest 4 uger før Generalforsamlingen.

Årsrapport & budget
Materialet udsendes således at det kan være klubberne i hænde senest den 10. marts 2012.

Offentliggørelse
Indkaldelse, dagsorden, udsendelse af forslag, udtalelser, årsberetning, årsrapport og budget gennemføres som hovedregel via elektroniske medier. Find dokumenter for Generalforsamlingen 2013 her…

Delegerede
Hver DS-klub kan sende indtil 3 delegerede, hvoraf den ene skal have mandat til at afgive klubbens stemmer. Hver klasseorganisation for internationalt, skandinavisk eller nationalt godkendte klasser kan sende indtil 2 delegerede, der dog ikke har stemmeret.

Fuldmagter
Er en klub forhindret i at sende en delegeret til Generalforsamlingen, kan den ved skriftlig fuldmagt, indsendt senest 7 dage inden Generalforsamlingen til Dansk Sejlunions sekretariat, overdrage sin stemmeret og sit stemmetal til en delegeret fra en anden klub indenfor samme kreds, jf. § 5. Hvis denne dag er en lørdag eller søndag, skal fuldmagten være modtaget den følgende mandag. Fuldmagten skal således være modtaget senest mandag den 1. april 2013 kl. 12.00.

Seminarer
Som sædvanlig afholdes der seminarer vedr. aktuelle emner fredag aften den 5. april 2013 med start kl. 19.00. Seminarerne varer 2 - 2? time og afsluttes med en buffet kl. ca. 21.00 med mulighed for at fortsætte aftenen med hyggelige, uformelle sejlersnakke. Man kan checke ind allerede fra kl. 18.00, hvorefter der vil blive serveret sandwich og lette drikkevarer.

Information
Eventuelle spørgsmål vedrørende Generalforsamlingen kan rettes til Anni Jensen, tlf.: 43 26 21 88, Mail: anni.jensen@sejlsport.dk 

Venlige sejlerhilsner

DANSK SEJLUNION
Dan Ibsen & Anni Jensen