Dansk SejlunionTræner 2

Formål

Formålet med uddannelsen er at uddanne klubbens ledende træner. Med Træner 2 bliver du i stand til at skabe helhed i klubbens træningsmiljø og virke som klubbens bindeled til kraftcentrene og forbund.

Målgruppe

Du er træner med et højt niveau af egen erfaring og færdigheder, og du har mindst tre års erfaring med undervisning af børn og unge.
Kurset henvender sig i særlig grad til dig, der er klubbens ledende træner eller skal til at være det.

Krav

For at deltage i Træner 2 skal du have:

 • Opdateret og relevant førstehjælpskursus
 • Speedbådskørekort eller duelighedsbevis
 • Færdigheder svarende til Sejler Diplom 6 (Diplomsejlerskolen)
 • Dansk Sejlunions Træner 1-uddannelse
 • Efter Træner 1 har du undervist børn og unge i sejlsport i mindst én sæson (32 lektioner)
 • Du skal være fyldt 18 år inden kursusstart
 • Inden modulet 'regeldagen' skal du så vidt muligt have gennemført Dansk Sejlunions Regelkursus. Alternativt skal regelkurset tages efterfølgende

Uddannelsen indeholder følgende moduler...

Foreningslære og politikker

Modulet handler om Dansk Sejlunions holdninger til aldersrelateret træning af børn og unge, hvor bl.a. den generelle sikkerhedspolitik i klubberne diskuteres. 

Du opnår indgående kendskab til Dansk Sejlunions organisatoriske opbygning - herunder klubkonsulenternes koncept og virke.

Du får også kendskab til Dansk Sejlunions talentkoncept og elitearbejde foruden kendskab til Danmarks Idrætsforbund, herunder mulighederne for at opnå elitetræneruddannelsen DIF Diplom.

Lederseminar

Her får du indgående kendskab til idrætsledelse - med fokus på idrætslederens motiver, funktionsområder og daglige ledelse, hvor det handler om bl.a:

 • Klubbens profil
 • Mødeledelse
 • Økonomi
 • Information og PR
Trænerrollen

Du opnår videre kendskab til trænerrollen med særligt fokus på overgangen fra holdtræner til træning af individuelle sejlere. 
  
Du får pædagogiske kompetencer med henblik på: 

 • At vejlede sejleren før, under og efter konkurrence
 • At udarbejde målsætninger, handleplaner og evalueringer sammen med sejleren
 • At virke i den situationsbestemte trænerrolle
 • At forstå erfaringsbaseret læring
 • At analysere egne pædagogiske kvalifikationer
Regeldagen

Regeldagen er en workshop, hvor du får værktøjer til at lære sejlerne om  kapsejladsregler, herunder vejlede og rådgive dem i forbindelse med protestsituationer.

Workshoppen afvikles bl.a. med øvelser og situationsspil. Workshoppen er ikke et regelkursus - men det tager udgangspunkt i, at du forinden har gennemgået et regelkursus eller har et godt kendskab til kapsejladsreglerne. 

Fysisk træning 1 og 2

Fysisk træning er et stort modul, hvor du opnår et godt og solidt grundlag for det daglige arbejde med fysisk træning.

Modulet giver dig indsigt i:

 • Skadesforebyggelse (agonist/antagonist)
 • Træning i maskiner og frie vægte
 • Aerob og anaerob træning
 • Fysiologiske test (yoyo-test og test af bug/ryg styrkeratio)

Modulet gør dig i stand til at planlægge træningen (og minimere risikoen for skader) ved:

 • At anvende og analysere grundlæggende tekniske aspekter i sejlsport ud fra simple biomekaniske betragtninger
 • At anvende og analysere grundlæggende fysiske aspekter i sejlsport ud fra simple fysiologiske betragtninger
 • At forstå ernæringens betydning for udøverens præstation under træning og konkurrence
Idrætspsykologi

Modulet giver dig en relevant og praktisk tilgang til at arbejde med idrætspsykologi.

Du får værktøjer til at arbejde med sejlerens mentale håndtering af træning og konkurrence.

Modulet er en overbygning på de idrætspsykologiske værktøjer, som er introduceret på Instruktør 1 og 2 og på Træner 1. 

Litteratur: Præstér under pres 

Coaching

Modulet giver dig et indgående kendskab til betydningen af coaching i forhold til selvrefleksion og ansvar for egen udvikling.

Du får en række værktøjer til at gennemføre sejlersamtaler og dialog på individ- og gruppeniveau.

Modulet er en overbygning på de coachingværktøjer, som er introduceret på Instruktør 1 og 2 og på Træner 1. 

Kompetencer

Med Træner 2 opnår du adgang til Danmarks Idrætsforbunds diplomtræneruddannelse, DIF Diplom.

Materiale og pensum

Kursusmaterialer bliver udleveret i løbet af kurset. Der er ingen krav til forberedelse.

Kurset tager udgangspunkt i bogen Aldersrelateret træning - ATK for børn og unge, 8-25 år

Kursusform

Undervisningsformen er en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde og erfaringsudveksling.

Kursusforløbet er modulopbygget over fire weekender - fordelt over to kursussæsoner. I forbindelse med modulet 'fysisk træning' skal du være forberedt på selv at være fysisk aktiv.

Kursusudbyder og varighed

Hele Træner 2 strækker sig over 80 lektioner.

Se udbudte kurser på mit.sejlsport.dk

Senest opdateret: 22. november 2019