Dansk SejlunionAlt om klubbåd og DS Klubfinans

Foto: Per Heegaard

DSklubfinans_logo_positiv

Dansk Sejlunion anbefaler J/70 som klubbåd for at fremme de lokale sportsbådsmiljøer i dansk sejlsport. DS Klubfinans sikrer klubberne i Dansk Sejlunion mulighed for at finansiere anskaffelse af J/70’ere på favorable vilkår.

Herunder kan du læse mere om DS Klubfinans samt se priseksempler og finde gode råd om de overvejelser, klubben bør gøre forud for et eventuelt bådkøb. 

Hent informationen om klubbåd og DS Klubfinans som printbar pdf (opdateret jan 2015)

DERFOR ANBEFALER DANSK SEJLUNION J/70

Dansk Sejlunions bestyrelse besluttede i august 2014 at anbefale J/70 som klubbåd. Måneder forinden var J/70 indkøbt som Sejlsportsligaens båd.

”Den overvældende positive respons, vi har fået fra klubber og sejlere, der deltager i ligaen, har overbevist os om, at J/70 er det helt rigtige valg som klubbåd,” sagde Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp, om bestyrelsens anbefaling. Han uddybede:

”J/70 er en hurtig, moderne og udfordrende sportsbåd, der appellerer til sejlere over en bred front. Ikke mindst har en masse unge ligasejlere været ovenud begejstrede for bådens potentiale. Vi har også konstateret, at båden fungerer fra første dag og er solidt bygget – ligabådene har forsvindende få brud på grejet. Det vejer tungt i denne sammenhæng.”

”Med anbefaling af J/70 skaber vi en sammenhæng mellem Sejlsportsligaen og de daglige sejladsaktiviteter i klubberne. Vi tror på, at der på relativ kort tid kan opbygges et brugtmarked, og det vil bringe båden endnu bredere ud,” sagde Hans Natorp. 

HVAD ER DS KLUBFINANS?

DS Klubfinans er et selvstændigt selskab, som Dansk Sejlunion har stiftet med det formål at formidle anskaffelse af J/70’ere til sejlklubber, der er medlemmer af Dansk Sejlunion.

DS Klubfinans tilbyder klubberne mulighed for at anskaffe én eller flere J/70-pakker (båd, sejl og trailer) enten via en leasingordning eller gennem kontantkøb hos DS Klubfinans.

DS Klubfinans er baseret på aftaler, som Dansk Sejlunion har indgået med Nordea og med Condolidated Holding A/S, der er ejet af Ib Kunøe, samt med det tyske Mittelmann’s Werft, der er producent og leverandør af bådene.

North Sails er med i aftalen som leverandør af sejl. Flere leverandører kan være på vej. Harbeck ventes at blive trailerleverandør, der mange et par afklarende detaljer i aftalen.  

Organisation
DS Klubfinans er en selvstændig juridisk enhed med Dansk Sejlunions økonomichef Henrik Blakskjær som direktør og med en tremands bestyrelse bestående af Hans Natorp (formand), Line Markert og Erik Schultz – alle tre er også medlemmer Dansk Sejlunions bestyrelse.

Det er et økonomisk mål for DS Klubfinans, at forretningsmodellen er selvbærende, således at indtægter i selskabet finansierer omkostningerne. Indtægterne består af leasingydelser og salg af både. Omkostningerne består af afskrivninger på bådene samt finansierings- og administrationsomkostninger.

Aktiviteterne i DS Klubfinans er:                                

 • Anskaffelse af J/70-både med henblik på videresalg eller leasing til klubberne
 • Administration af leasingkontrakterne
 • Optagelse og afvikling af lån i Nordea 

HVAD KAN DS KLUBFINANS TILBYDE?

DS Klubfinans tilbyder en finansieringsmodel, der sikrer sejlklubber mulighed for at anskaffe én eller flere J/70-pakker på favorable vilkår. Ingen andre bådtyper end J/70 er omfattet af aftalen.

Klubben kan finansiere båden via to modeller:

 • Klubben køber båden kontant hos DS Klubfinans, båden er herefter klubbens ejendom.
 • Klubben indgår en femårig leasingaftale med DS Klubfinans – med mulighed for at købe båden for et restbeløb ved leasingaftalens udløb.


Ved en leasingaftale forpligter klubben sig til at betale en førstegangsydelse på minimum 50.000 kr. – efterfulgt af faste månedlige leasingydelser over de næste fem år.

Rent formelt er det DS Klubfinans, der ejer båd, sejl og trailer i hele leasingperioden, men klubben har fuld brugsret, så længe betaling af ydelserne bliver overholdt.

Klubben er i hele leasingperioden forpligtet til at forsikre og vedligeholde båden (service og vedligehold er ikke omfattet af leasingaftalen).

Efter de første 12 måneder af leasingperioden har klubben mulighed for at opsige aftalen. Opsigelse skal ske til DS Klubfinans med en måneds varsel. Klubben skal herefter tilbagelevere båd, sejl og trailer i god og vedligeholdt stand. Alle indbetalte leasingydelser, inklusive førstegangsydelsen, vil være tabt for klubben.  

Bestilling af J/70-pakker vil være mulig umiddelbart efter Dansk Sejlunions Klubkonference, 21.-22. november 2014. 

Hvad koster båden?

Dansk Sejlunion har lagt vægt på at sikre klubberne adgang til J/70’ere på favorable vilkår.

Klubbåden udbydes gennem DS Klubfinans som en pakkeløsning, der omfatter båd, sejl og trailer. Sejl og trailer kan fravælges efter ønsker og behov.

Bådens pris har en indbygget rabat på 5-6 procent i forhold til gældende listepris hos Mittelmann’s Werft. Dertil kommer, at klubben i minimum fem år får 10 procent rabat på service og reservedele hos Mittelmann’s Werft.

Også ved køb af sejl og trailer er der rabat at hente via DS Klubfinans set i forhold til gældende listepriser.  

Priseksempel: Leasing
Den samlede pris for J/70-pakken afhænger af den enkelte klubs til- og fravalg. 

Her følger et priseksempel baseret på leasing i 60 måneder (fem år), hvor båd, sejl og trailer er med i pakken. Smågrej som fendere, fortøjninger, anker mm. indgår ikke.  

Den samlede pris for leasing af båden i fem år er på mellem 395.000 kr. og 407.000 kr. Afregning sker som følger:

 • 50.000 kr. i førstegangsydelse
 • 60 månedlige ydelser à mellem 5.750 kr. og 5.950 kr.

Efter fem års brug vurderes båden til at have en restværdi på 40.000 kr. 

 • Ved at betale 40.000 kr. til DS Klubfinans får klubben det fulde ejerskab af båden.  

Den samlede pris for at overtage ejerskabet over en femårig periode ligger således på mellem 435.000 kr. og 447.000 kr. Den endelige pris afhænger af, hvordan klubben sammensætter sin J/70-pakke, herunder forhold omkring levering.

Klubben er forpligtet til at holde båden vedligeholdt og forsikret i hele leasingperioden. Udgifter til forsikring, vedligehold og reservedele er ikke inkluderet i leasingaftalen.

Priseksempel: Kontantkøb
Klubben kan også vælge at købe en klubbåd kontant gennem DS Klubfinans.

 • Kontantprisen ligger på mellem 350.000 kr. og 375.000 kr. (inkl. båd, sejl og trailer). Endelig pris afhænger af valgt pakke og levering.


Alle de viste beløb i eklsemplerne er inklusiv moms. Alle beløb er foreløbige og baseret på beregninger ud fra aktuelle prisaftaler (dec. 2014). Der tages forbehold for ændringer.

Klubbens overvejelser før bådkøb

At anskaffe en ny klubbåd er en stor beslutning for en sejlklub. Det handler ikke kun om de penge, som klubben binder i projektet, lige så væsentligt er overvejelserne om, hvordan klubben kan få valuta for pengene i form af aktiviteter og engagerede medlemmer. Jo mere, båden kommer på vandet og giver medlemmerne gode sejladsoplevelser, jo bedre er investeringen.

Sejlklubbens beslutning skal naturligvis træffes på et reelt og solidt grundlag. Et køb af en klubbåd har betydning for klubbens økonomi og aktiviteter de næste mange år.

Her er nogle centrale spørgsmål, der bør tænkes ind i klubbens overvejelser:

Vision og strategi

 • Hvad er klubbens vision? Hvilken sejlklub ønsker I at skabe?
 • Hvad er klubbens styrker i dag? Hvad er det, I fremhæver, når I fortæller om klubben til (nye) medlemmer, sponsorer/erhvervsliv, lokalavis – og til naboen derhjemme?
 • Hvilke udviklingsplaner har klubben for de næste fem år?
 • Hvilken rolle kan en klubbåd (eller flere) spille i klubbens udvikling?
 • Hvilken værdi kan en klubbåd skabe? Fx i form af nye tilbud og aktiviteter, højere attraktionsniveau for medlemmerne, herunder muligheder for at tiltrække nye medlemmer – eller få tabte medlemmer tilbage?

Målgruppe

 • Hvem kan og vil bruge klubbåden? Er det de unge sejlere, de voksne, seniorerne, nye sejlere – eller måske alle de nævnte? 
 • I hvilket omfang vil en klubbåd kunne gøre en forskel i forhold til den eller de primære målgrupper? Vil en klubbåd fx kunne fastholde unge sejlere og tiltrække nye?
 • Hvordan kan klubbåden tiltrække nye mennesker til sejlklubben? Hvad kræver det af sejlklubben at byde velkommen og involvere nye sejlere, der vil bruge klubbåden?
 • Hvordan er klubbens medlemmer organiseret? Enkeltsejlere, lejlighedsvise besætninger, faste besætninger?
 • Skal ikke-medlemmer af klubben være en målgruppe for en klubbåd? Fx pay-and-sail, event- og firmasejlads, sponsorpleje, udlejning til ligaklubber?

Aktiviteter

 • Hvilke muligheder ser I for brug af båden? Fx ungdomssejlads, sejlerskole, kapsejlads, ligatræning, firmasejlads, udlejning, tursejlads?
 • I hvilket omfang understøtter klubbåden de aktiviteter, som klubben har i forvejen?
 • Hvilke nye aktiviteter kan klubbåden skabe? Har klubben i givet fald ressourcer og kompetencer til at udvide sine tilbud (fx med firmasejlads)?
 • Hvilke krav og begrænsninger skal klubben stille for brug af båden? Fx i forhold til sejlernes færdigheder og sejlads andre steder end i klubben? 

Økonomi

 • Kan investering i en klubbåd stå i rimeligt forhold til klubbens omsætning generelt?
 • Hvor stor omsætning kan båden skabe – og hvor meget vil brugerne betale for at sejle i båden?
 • Hvilke realistiske muligheder har klubben for at søge ekstern finansiering (sponsorer, fonde, donationer mv.)?
 • Er det muligt at gå sammen med naboklubber eller andre i et partnerskab om køb af én eller flere både?
 • Hvordan kan indtægterne skabes i praksis? Andel af kontingent, fast rate/fri brug, betaling pr. sejlads, reklameplads, udlejning, eventsejlads? (se mere om finansieringskilder)
 • Kan klubben spare på udgifterne? Fx ved at købe brugte sejl eller selv stå for det meste vedligehold?
 • Er det en bedre løsning at vente et år eller to – og købe en brugt klubbåd? 

Drift og vedligehold

 • I hvilket omfang har klubben mandskab og ressourcer til at stå for drift, vedligehold, booking og evt. udlejning?
 • Hvilke krav skal der stilles til brugerne i forhold til at tage del i bådens drift og vedligehold?
 • Hvordan håndterer klubben skader på båden – herunder i forhold til afregning med skadevolder?
 • Hvor skal båden være i sæsonen og om vinteren?

Se eksempel på budget for drift af klubbåd med alt indregnet

Se her eksempel på, hvordan Kjøbenhavns Amatør Sejlklub (KAS) håndterer J/70'eren som klubbåd med muligheder og regler for brug af klubbens medlemmer.

Hvordan finansieres båden?

Her kommer en række ideer og muligheder, som klubben kan overveje i forhold til finansiering af klubbåden. Oveni gælder det om at have øje for lokale forhold, der måske åbner for endnu flere indtægtsmuligheder.

Brugerbetaling
Brugerne af klubbåden er den mest nærliggende indtægtsmulighed. Brugerne er i denne sammenhæng de af klubbens medlemmer, der benytter båden. Opgaven er at fastlægge et balanceret prisniveau, der både sikrer et bredt felt af brugere og mange sejladstimer – og med en indtægt, der kan mærkes i klubkassen.

Udlejning
Lej klubbåden ud til sejlere og/eller events uden for klubben. Det kan være udenbys sejlere, der gerne vil prøve bådtypen eller benytte den i kapsejlads. Det kan også være en naboklub, der ønsker at bruge båden i træningen til et ligastævne.

Firma- og eventsejlads
Tilbyd brug af båden i forbindelse med fx teambuilding og lignende firmaarrangementer. Her kan der potentielt være ganske store indtægter at hente – det kræver til gengæld, at klubben kan stille sejlkyndige til rådighed.  

Sponsorater
Et sponsorat kan være mere end blot en check fra en sponsor og et logo på båden. Et tæt samarbejde med sponsorer kan resultere i indtægtsgivende eventsejladser for kunder, medarbejdere m.fl. Det kræver en del benarbejde at søge sponsorer. Jo bedre, klubben er til at beskrive klubbens vision, mål og værdier – med særlig vægt på bådens rolle i klubben – jo bedre muligheder er der for, at en sponsor ser et værdifællesskab, som det giver god mening at sponsorere.   

Fonde
Der findes mange fonde, hvor der er muligheder for at søge støtte. Også til en klubbåd. Det kræver noget forarbejde at lokalisere de rigtige fonde, og man må være forberedt på, at afslagene vil være i overtal. Det er vigtigt at lave gode ansøgninger, der klart beskriver klubbens vision, mål og værdier – herunder redegør for, hvordan klubbåden kan understøtte klubbens målsætninger. De fleste fonde har særlig fokus på specifikke områder – her kan fx et projekt med sejlads for seniorer eller sejlads for udsatte børn være udslagsgivende for fondsstøtte. Gå særligt efter fonde med formålsparagraffer, der flugter med klubbens generelle værdinormer. Fonde med lokal forankring vil også være oplagte mål for en ansøgning.  

Donationer
Søg donationer hos medlemmer og venner af klubben. Mange mennesker har lidt penge på kistebunden – og hvis de samtidig har passion for sejlsport, så er støtte til en klubbåd måske en mulighed. Særligt fordi klubbåden er et helt konkret og synligt projekt, der gør en positiv forskel lige med det samme. 

Produkter og leverandører

Dansk Sejlunion og DS Klubfinans har indgået aftaler med en række leverandører for at sikre favorable
vilkår for klubberne.

J/70-pakken
Som udgangspunkt tilbyder DS Klubfinans en samlet pakke bestående af en komplet J/70, et stel sejl fra North Sails eller Ullman Sails samt en Harbeck-trailer. Pakken indeholder ikke fendere, fortøjninger, anker, svaber, spande, værktøj mm.

Der er i nogen grad mulighed for individuel tilpasning af pakken i forhold til de enkelte klubbers individuelle ønsker og behov.  

Båd
Mittelmann’s Werft er forhandleren af J/70 i Tyskland og til det danske marked. DS Klubfinans køber bådene hos Mittelmann’s – og sælger eller leaser videre ud til klubberne.

Klubberne kan i minimum fem år fra anskaffelsestidspunktet (både ved kontantkøb og leasing) købe reservedele og service hos Mittelmann’s Werft med 10 procent rabat.

Bådene leveres samlede og klargjorte ved Mittelmann’s i Kappeln, Nordtyskland. Klubben har selv ansvar for at hente båden i Tyskland. Klubben har mulighed for at lade Mittelmann’s bundmale båden af hensyn til beskyttelse ved fast liggetid i vandet.

Der er stor efterspørgsel på nye J/70’ere. Derfor må klubben påregne en leveringstid på tre-fire måneder.

Hent J/70-brochure (engelsk) 

Hent J/70-specifikationer (engelsk)

Sejl
To leverandører af sejl er tilknyttet J/70-pakkerne gennem DS Klubfinans. Klubben kan frit vælge mellem North Sails og Ullman Sails.

North Sails leverer J/70-sejlene med 25 procent klubrabat i forhold til gældende listepris. Ullman Sails leverer sejl med cirka 50 procent rabat i forhold til gældende listepris.

Begge leverandører giver mulighed for at vælge mellem kapsejladssejl eller de mere holdbare klubsejl.

Et stel kapsejladssejl fra North Sails koster cirka 34.500 kr., mens et stel kapsejladssejl fra Ullman Sails kan fås for cirka 20.000 kr. gennem DS Klubfinans.

Se information om J/70-sejl fra North Sails

Se information om J/70-sejl fra Ullman Sails

Trailer
Harbeck er leverandør af trailer til J/70-pakkerne. En J/70’er kan både sættes i vandet fra rampe og fra kran – valg af trailerkonfiguration vil afhænge af, hvad der bedst passer til klubbens behov.

Øvrige produkter
DS Klubfinans arbejder på at indgå aftaler om leverancer af smågrej til J/70 – eksempelvis en pakke med fortøjninger, anker, fendere mm.

Spørgsmål og videre kontakt

Angående økonomi og kontrakter
For nærmere information om DS Klubfinans, økonomi, kontraktforhold  og anskaffelse af J/70 som klubbåd:

Kontakt Henrik Blakskjær, direktør i DS Klubfinans og
økonomichef i Dansk Sejlunion, tlf. 2924 4324, hbl@sejlsport.dk 

Angående brug og aktiviteter
For nærmere oplysninger og inspiration omkring
klubbådens aktiviteter og anvendelsesmuligheder:

Kontakt Mads Flyger, klubkonsulent i Dansk Sejlunion, 
tlf. 2033 4296, mads@sejlsport.dk 

Senest opdateret: 1. juni 2017