Dansk SejlunionAfsluttede Q&A sager

Offentliggjorte Q&A sager

2019

Q&A 1-2019

Hvordan hænger kapsejladsreglerne 2 (fair sejlads) og 10 (styrbord/bagbord) sammen?

Appel- og Regeludvalget har givet vigtige svar på, hvilken straf der kan gives for brud på princippet om sportsmanship, og hvordan det hænger sammen med andre kapsejladsregler.

2018

Q&A 1-2018

Hvis en båd får en pointstraf, og sejladsbestemmelserne ikke nævner andet, skal andre bådes pointtal ikke justeres. 

Q&A 2-2018

Spørgsmålet omhandler den anbefalede procedure for høringer af støttepersoner. Det anbefales, at såvel støttepersonen som de tilknyttede deltagere indkaldes til en høring under regel 60.3(d). 

2015

QA 01 2015

Kapsejladsreglerne gælder som udgangspunkt døgnet rundt. Sejladsbestemmelserne til et stævne kan dog foreskrive at kapsejladsreglernes Del 2 erstattes af vigereglerne i De Internationale Søvejsregler, eksempelvis til kapsejladser hvor det er sandsynligt at bådene kommer til at kapsejle i mørke.
Hvis denne mulighed anvendes i sejladsbestemmelserne anbefales det at supplere med en formulering om hvorvidt øvrige kapsejladsregler, der henviser til Del 2, også er ændret.

QA 02 2015

Indbydelsen til et stævne bør indeholde en formulering om hvilke forhold, der skal være opfyldt, for at en båd anses for tilmeldt til stævnet. Hvis en båd opfylder disse krav skal båden fremgå af resultatlisten, uanset om den møder op til stævnet. Hvis mindst et af de opstillede krav ikke er opfyldt skal båden ikke fremgå af resultatlisten. 

2014

QA 01 2014

En en-rundes straf som beskrevet i regel 44.2 skal indeholde en stagvending og en bomning. En stagvending er først fuldført, når båden efter at have passeret vindøjet er på bidevindkurs

QA 02 2014

I en situation ved topmærket hvor læ båd har ret til plads ved mærket og hvor regel 17 gælder falder den læ båd ikke af efter mærkerundingen, selvom det er rigtig kurs. Læ båd bryder dermed regel 17.

QA 03 2014

I en sejlads, der sejles efter DH-reglen, kan kapsejladskomiteen ikke ændre det valgte vindstyrkeområde efter sejladsens afslutning. En protestkomite kan ligeledes ikke efterfølgende ændre kapsejladskomiteens beslutning.

2013
QA 01 2013 Kapsejladskomiteen opgiver en sejlads nogle minutter efter startsignalet med den begrundelse at kun én båd startede i sejladsen. På baggrund heraf anmoder den deltagende båd om godtgørelse. Opgivelsen af sejladsen vurderes ikke at være et direkte brud på etablerede principper for kapsejladsledelse, om end kapsejladskomiteen i stedet burde have signaleret udsættelse før startsignalet såfremt den ikke ønskede at gennemføre sejladsen.
QA 02 2013 To både runder topmærket umiddelbart efter hinanden på styrbord halse. Efter mærket bommer den forreste båd til bagbord halse og den anden må skære kraftigt op for at undgå kollision. Den agterste båd har overholdt sine forpligtelser i henhold til regel 18.2 (b) og forpligtelsen til at give mærke-plads gælder ikke efter rundingen af mærket.
QA 03 2013 Det anbefales at arrangører nøje vurderer behovet for at stille krav omkring forsikringer for de deltagende både. Arrangøren kan ikke på forhånd vide hvordan forskellige selskaber vil stille sig til en hændelse, som opstår under stævnet. En fuldstændig kontrol af bådforsikringers gyldighed i forbindelse med et stævne er ikke praktisk muligt, hvorfor det anbefales at et eventuelt krav om forsikring håndhæves ved at hver deltagende båd afleverer en tro-og-love erklæring om at båden er forsikret.

Senest opdateret: 5. juni 2019