Dansk SejlunionDannebrog til søs

Vort nationalflag "Dannebrog" er et af de ældste flag i verden. Sagnet om "Dannebrog", der faldt ned fra himlen i slaget ved Lyndanisse i Estland den 15. juni 1219, giver vort flag et ekstra glans af historie og arv.

Flaget og dets brug
Tilmed findes der kun yderligere 4 flag i hele verden, der også har et officielt navn.
Flagets historie er yderligere beskrevet, klik her.

Flaget er det nationale symbol. Det er symbolet på landet og dets folk, og må som sådan æres og agtes, hvilket i daglig tale vil sige, at man ikke kan flage, som man selv vil; Man må følge bestemte regler, som er gengivet i det følgende.

Efter forholdene kan danske statsborgere føre følgende nationalflag på deres lystfartøjer:

Nationalflaget, som også benævnes stutflaget, koffardi-flaget eller handelsflaget. Flagets udseende er givet i en forordning fra den 11. juni 1748 om handelsskibenes flag: Flaget er rødt (farve 185 u) med hvidt kors uden split; Dets proportioner er angivet på tegningen herover. Dette flag kan føres af alle danske lystfartøjer uden særlig tilladelse.

Enhver, der anskaffer sig flag, må sikre sig, at proportionerne er rigtige. Bredden på det hvide kors danner basis for størrelsen på de røde felter. Felterne nærmest stangen er kvadratiske med sider, der er 3 gange korsets bredde og de lange felter er rektangulære, hvor langsiderne er 1½ gang stangfeltets længde.
Disse mål overholdes for faneduge, men for flag, der udsættes for hårdt vejr, tillægges ca. ¾ korsbredde i totallængden til reparation ved ombøjning og ny søm, når flaget flosser.

Dannebrog som stutflag må ikke forsynes med tekst, logo eller lignende. Der må heller ikke i reklamer eller andre afbildninger af Dannebrog afviges fra de angivne mål eller f.eks. skrives på flaget.

Yachtflaget - er det danske orlogsflag med bogstaverne YF i guld i det øverste kvadrat. Farven er dybrød (farve 193 u) - kaldet orlogsrød i modsætning til alm. Dannebrogsrød - med hvidt kors.

Dette yachtflag kan ifølge statsministeriets bekendtgørelse af 11. oktober 1957 om benyttelse af yachtflag føres på sådanne, af herboende danske tilhørende, dæksbåde (halvdæksbåde), som udelukkende er bestemt til lystfart. Tilladelsen til benyttelse af yachtflaget bortfalder, hvis fartøjet måtte blive anvendt til fragtfart, passagerfart eller nogen anden art af erhvervsforetagende.

Yachtflaget må ifølge Justits-ministeriet (1979) ikke benyttes på land.

Ovennævnte betyder på godt dansk, at udlejningsfartøjer skal føre almindeligt nationalflag, også benævnt stutflag, koffar-diflag eller handelsflag, uanset om det er danske statsborgere eller udlændinge som sejler i fartøjet, i følge de danske regler om flagning, og udlændinge må således ikke føre deres eget lands flag.

Senest opdateret: 9. juni 2015