Dansk SejlunionSkibsregister

Læs her information om Skibsregisteret fra Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsen informerer om Skibsregisteret:

Folketinget vedtog den 19. december 2013 en ny årlig afgift for fartøjer, som er optaget i de danske skibsregistre. Samtidigt afskaffede man den registreringsafgift på 6000 kr., som alene var pålagt fritidsfartøjer i forbindelse med ejerskifte.

Hvis du har et fritidsfartøj registreret i Skibsregistret har du derfor nu modtaget en opkrævning. For stort set alle fritidsfartøjer er opkrævningen på 800 kr. Det er kommet bag på mange, som så har kontaktet Skibsregistret. Det typiske billede er, at man oplyser, at skibet er solgt - måske for længe siden. Men man har glemt at anmelde ejerskiftet til os.  Andre ønsker at blive fri for afgiften og ønsker derfor skibet slettet. 

Der findes allerede en række nyttige oplysninger på Søfartsstyrelsens hjemmeside, men nedenfor er der en kort gennemgang af fakta og mulighederne. 

Fakta om afgiften

  • Afgiften følger af en lovændring, som blev vedtaget af Folketinget den 19. december 2012. Det betyder, at skibsregistret ikke bare kan ændre afgiften.
  • Afgiftens størrelse afhænger af skibet størrelse (bruttotonnagen).
  • For fritidsskibe udgør afgiften typisk 800,- kr.
  • Afgiften forfalder den 1. marts og dækker perioden frem til 1. marts året efter. Afgiften er derfor allerede forfaldet for i år.
  • Afgiften bliver opkrævet af den eller dem, der står registreret, som ejer af et skib den 1. marts.
  • Fritidsfartøjer med en bruttonnage under 20, kan afmeldes af registret, hvis der ikke er registreret pant eller andre rettigheder.
  • Hvis et skib bliver slettet inden den 31. august, bliver afgiften nedsat til det halve.

Skal der betales afgift, hvis skibet er solgt?
Det følger af loven om afgiften, at afgiften skal betales af den, der står registreret som ejer. Det gælder også, selv om skibet er solgt. Søfartsstyrelsen har ikke mulighed for at eftergive afgiften, selv om skibet er solgt. Hvis skibet er solgt, kan man dog slippe for at skulle betale afgift næste år, hvis

-    skibet bliver slettet, eller
-    der bliver registreret en ny ejer.

Du kan læse mere om sletning af skibet nedenfor.

Når man har et skib registreret i Skibsregistret, er det vigtigt, at det, der er registreret, svarer til virkeligheden.  Skibsregistret har nemlig samme retlige funktion som f.eks. bilbogen eller tingbogen for fast ejendom. I Skibsregistret bliver der registreret både skøder og pantebreve, som de fleste kender fra deres køb af huse, men også retspant i form af udlæg. Det kan derfor indebære en økonomisk risiko for køberen, hvis køber og sælger ikke får bragt registreringen i orden, når der er handlet. Sælgerens kreditorer kan fx gøre udlæg i skibet, selv om køberen ikke har noget med gælden at gøre. 

Efter loven har både køber og sælger pligt til at anmelde en handel eller andre ændringer til Skibsregistret inden 30 dage.
Alle registreringer i Skibsregistret er offentligt tilgængelige. På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan man slå op og se, om man står registreret som ejer af et skib ved at søge på f.eks. navn eller kendingsbogstaver. Man kan også se, om der er pant på skibet.

Køberen har mulighed for selv at tjekke, om skibet er registreret. Ofte vil skibets tidligere papirer have et sæt kendingsbogstaver, som også er skibets radiokaldesignal, typisk et nummer, der begynder med XP, som skibet også er mærket med på et synligt sted. Der kan også slås op i Søfartsstyrelsens elektroniske register, hvor der kan søges på navn, ejer eller kendingsbogstaver (fx XP 2703).

Hvad hvis der ikke betales?
Afgifter vedtages altid ved lov. Hvis den afgift, der er opkrævet, ikke bliver betalt, vil der blive sendt en rykker. Der opkræves ikke rykkergebyr i år. Hvis der ikke er betalt efter 3 rykkere, bliver sagen sendt til inddrivelse i SKAT. Det er dermed den samme procedure, der gælder, som hvis man fx ikke betaler sin skat.

Kan et fritidsfartøj slettes af skibsregistret?
Der er generelt ikke pligt til at få et fritidsskib registreret i Skibsregistret. Derfor kan man også frit slette et fritidsskib. Det kræver blot, at den registrerede ejer, udfylder og indsender en blanket til Skibsregistret. Blanketten skal sendes i original og kan findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Der skal ikke betales afgift næste år, hvis Søfartsstyrelsen modtager en slettelsesblanket inden 1. marts 2014.
De meget store fritidsskibe med en bruttotonnage over 20 skal dog være registreret og kan ikke slettes.

Hvad hvis der er pant i skibet?
Hvis der er pant på skibet, skal pantet slettes, inden skibet kan slettes. Der er ofte registreret ejerpantebreve på flere af de skibe, som Søfartsstyrelsen i øjeblikket får henvendelser om. Disse ejerpantebreve skal indsendes i original til skibsregistret med påtegning om, at pantet ønskes slettet. Det kan være en hjælp at tale med banken eller en advokat, om hvad der skal gøres.

I nogle tilfælde kan man ikke finde pantebrevet. I de tilfælde bliver det mere kompliceret, fordi skibsregistret ikke kan slette pantehæftelsen uden det originale pantebrev. Det kan derfor blive nødvendigt at få pantebrevet mortificeret. Det vil sige, at man skal have en domstol til at erklære pantebrevet for "dødt og magtesløst". En sådan proces kan vare op mod et år og vil som regel kræve juridisk bistand.

Senest opdateret: 9. juni 2015