Dansk Sejlunion22. december 2019 16:35 af Christian Lerche

Afgørelse i Regel 69-sag fra J/70 DM i Horsens

En meget omtalt sag fra DM for J/70 i Horsens er nu afsluttet ved Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg. Udvalget tager ikke den diskvalificerede besætnings appel til følge, og udvalget idømmer heller ikke yderligere sanktion på baggrund af protestkomitéens afgørelse.

Ved Danmarksmesterskabet for J/70 blev en besætning idømt DNE (diskvalifikation, som ikke kan trækkes fra) i én sejlads som straf for brud på Regel 69. Straffen blev idømt på baggrund af en rapport fra stævneledelsen til protestkomitéen.

Regel 69
Reglen indeholder en forpligtelse til deltagere (og andre) om ikke at udvise upassende adfærd, dvs. adfærd, der er brud på gode manerer, usportslig optræden eller uetisk optræden; eller adfærd, der kan skade sportens omdømme. Reglen indeholder en beskrivelse af, hvordan protestkomitéer skal behandle sådanne sager, og hvilke straffe, der kan gives. Hvis der gives en straf, som er større end én DNE, skal protestkomiteen rapportere sagen til den nationale myndighed (Dansk Sejlunion).

Hvad havde sejlerne gjort
Besætningen på DEN 617 (4 sejlere) ankom efter midnat natten til lørdag før stævnets start om lørdagen. De købte adgang til servicebygningen. De valgte at overnatte i servicebygningen, og i den forbindelse demonterede de belysningen i et rum i bygningen, hvor de overnattede. Desuden tog de på vandet lørdag morgen uden at rydde op efter sig, så rummet ikke kunne benyttes af andre. Da lyset ikke virkede, tilkaldte havnefogeden en elektriker på vagtudkald, som brugte 2 timer på fejlfinding, og officials fra stævnet var nødt til at rydde op efter sejlerne.

Hvad gjorde protestkomitéen
På baggrund af rapporten om hændelsen indkaldte protestkomitéen besætningen til høring og besluttede, at hændelsen havde eller kunne have bragt sejlsporten i miskredit, lige som komitéen fandt sejlernes handling for skødesløs, og at den kunne have forvoldt materiel skade. Ved at følge World Sailings vejledning for regel 69 nåede protestkomitéen frem til straffen DNE for én sejlads.

Sagen blev til to sager
Protestkomitéen besluttede at rapportere sagen til Dansk Sejlunion. Det er ikke et krav, men kan gøres hvis protestkomitéen ønsker. I sejlunionen kan Appel- og Regeludvalget på baggrund af sådanne rapporter vurdere, om der eventuelt skal ske yderligere sanktionering (fx karantæne).

Besætningen valgte selv at appellere sagen til Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg med påstand om, at de ikke havde brudt regel 69 og bl.a., at hændelsen ikke havde noget med sejlsport at gøre.

Derfor har Appel- og Regeludvalget behandlet to sager.

Straffen og appelsagen
Appel- og Regeludvalget henviser til World Sailing guide til protestkomitéer, som skal vurdere, hvilken straf, der kan gives i regel 69-sager. Det er ikke en facitliste, men en vejledning med eksempler på upassende adfærd og modsvarende fem niveauer for straffe (bånd 1-5). Den omtaler ”deltage i en hvilken som helst aktivitet, der kan bringe sporten i miskredit”, ”bevidst skade eller misbrug af ejendom (inkl. en båd)” samt ”at opføre sig hensynsløst eller på en måde, som vil - eller sandsynligvis vil – medføre skade”.

Protestkomitéen i sagen i Horsens vurderede på baggrund af World Sailings guide, at der i den konkrete sag kunne straffes på niveau 4, men på grund af formidlende omstændigheder (bl.a.  sejlernes villighed til at erkende sagen) gik de ned til niveau 3.

Appel- og Regeludvalget fandt, at protestkomitéens afgørelse er rimelig og proportional, og at den skal opretholdes. Udvalget konstaterer bl.a., deltagere har accepteret at overholde reglerne, når man har tilmeldt sig stævnet, og at reglerne ikke kun gælder under sejladser.

Rapporten til Dansk Sejlunion
I regel 69-sager er protestkomitéer ikke forpligtet til at indsende en rapport til den nationale myndighed, når straffen ikke er mere end én DNE, men de kan gøre det.

I Dansk Sejlunion er det Appel- og Regeludvalget, som behandler sådanne rapporter. Udvalget kan også udføre yderligere undersøgelser. På det grundlag skal udvalget beslutte, om der skal foretages yderligere.

I den konkrete sag indeholdt rapporten to dele: Dels en rapport om høringen og straffen. Dels yderligere informationer. Disse yderligere informationer var fremkommet efter protestkomitéens høring. Informationerne indgik derfor ikke i protestkomitéens behandling af sagen.

Appel- og Regeludvalget har for så vidt angår rapportens omtale af selve høringen og straffen henvist til appelsagen, hvor konklusionen var, at afgørelsen var rimelig og proportional.

For så vidt angår den anden del af rapporten, som indeholdt yderligere informationer, peger Appel- og Regeludvalget på, at disse informationer ikke har været behandlet af protestkomitéen og at besætningen ikke har haft mulighed for at stille spørgsmål eller give deres fremstilling. Protestkomitéen kunne, da der fremkom nye oplysninger, have indkaldt til en ny høring eller, hvis dette var praktisk umuligt, have henvist behandlingen af disse oplysninger til Appel- og Regeludvalget. Da dette ikke er sket, vil udvalget ikke foretage sig yderligere. Appel- og Regeludvalget nævner, at protestkomitéen kan beslutte at starte en ny høring.

Afgørelserne kan læses under afsluttede appelsager 2019, appelsag 04 og appelsag 05.

Eventuelle spørgsmål om denne nyhed kan rettes til direktør Christian Lerche.