Dansk Sejlunion3. oktober 2019 10:42 af Flemming Ø. Pedersen

Fælles kamp for fri og sikker sejlads

Dansk Sejlunion, FLID og Danske Tursejlere samler kræfterne i et nyt Havforum-udvalg. Formålet er at sikre sejlernes interesser i en tid, hvor stadig flere aktører etablerer sig i de indre farvande.


Hvordan sikrer vi en fornuftig balance mellem den kommercielle udnyttelse af havarealet og den frie og sikre adgang for fritidssejlerne i Danmark?

I takt med, at der etableres flere og flere vindmølleparker, placering af havdambrug og andre produktionsanlæg (tangplantager, muslingefarme etc.), reduceret afmærkning af sejlads render, frygt for brolukninger m.v. øges behovet for dialog mellem de mange interessenter og brugere af søterritoriet.

Derfor har de tre organisationer Dansk Sejlunion, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og Danske Tursejlere nedsat et Havforum-udvalg, som vil fokusere på disse udfordringer.

Tilsammen repræsenterer de tre organisationer mere end 70.000 sejlerfamilier og ca. 300 lystbådehavne i Danmark.

Dialog med myndigheder
”Vi ønsker en dialog med de respektive myndigheder, således vi fremadrettet kan sikre den frie adgang til de indre danske farvande for alle fritidssejlere” siger Christian Lerche, direktør i Dansk Sejlunion.

Ifølge direktør i FLID, Jesper Højenvang, handler det om at bevare adgangen til de naturskønne sejladsområder - til gavn for både danske sejlere og for udenlandske gæstesejlere.

"Havnenes og kommunernes økonomi påvirkes positivt af sejlernes anløb, som risikerer at blive reduceret, hvis vi ikke har disse muligheder,” siger Jesper Højenvang. 

Sikker sejlads
"Ligeledes ønsker vi sikker sejlads” siger Leif Nielsen fra Danske Tursejlere - og uddyber:

”Vi ser flere og flere eksempler på reduktion i antallet af farvandsafmærkninger, hvor der ikke længere er erhvervssejlads samt mangelfulde afmærkninger af bl.a. havdambrug og specielt ved natsejlads øges risikoen for ulykker.”

Ligeledes vækker det bekymring i Havforum-organisationerne, at de rekreative interesser p.t. ikke er nævnt i det foreløbige udkast til Havplaner for de indre danske farvande.

Havplanerne skal forelægges EU i foråret 2021, og indtil nu er der kun beskrevet erhvervsinteresser og økonomisk vækst for disse.