Dansk SejlunionDiplomsejlerskolen for kølbåde

Diplomsejlerskolen for kølbåde er Dansk Sejlunions vejledning til en logisk progression i udviklingen af færdigheder i sejlerskoler.

Diplomsejlerskolen til kølbåd består af fem diplomer. Færdighederne på diplomerne er opbygget efter teoretiske og praktiske temaer, som kan kvalificeres i øvelser og prøver, der lægger op til den praktiske og teoretiske prøve til duelighedsvis.

Diplomerne kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Sejlunions klubkonsulenter.

Jungmandsdiplom

Jungmandsdiplomet er første diplom i serien til praktisk sejlads i kølbåd.

Jungmanden er den nye gast på båden, som stadig har meget at lære. Diplomet henvender sig til ”den nye 3. mand” med begrænset erfaring, men som dog har opnået et vist kendskab til grundlæggende begreber, sømandskab samt sikkerhed ombord.

Sejleren kender de grundlæggende sejladsudtryk:

 • Mast, bom, storsejl, fok og spiler.
 • Skøder, fald og hal.
 • Bund, køl, ror og forlænger.
 • Dæk, dørk, fribord, stævn, hæk og vindviser.
 • Vindøje, halvvind, agten for tværs, læns, stagvende, bomme, skære op og falde af.
 • Besætningens roller ombord: Skipper, rorsmand, gast, jungmand, evt. udkig.

Sejleren forstår de grundlæggende søvejsregler:

 • Overhaling.
 • Styrbord - Bagbord.
 • Luv – Læ.
 • Motor - Sejl.
 • Sejl - Ro.
 • Indadgående - Udadgående.

Sejleren kan:

 • Binde råbåndsknob, 8-talsknob, dobbelt halvstik og pælestik.
 • Hejse sejlene og tage dem ned.
 • Trimme fokken under vendinger.

Sejleren ved, hvordan man:

 • Forholder sig ved ”mand over bord”.
 • Foretager en visuel prajning om hjælp.

Sejleren har prøvet:

 • At deltage ved til- og afrigning før og efter sejlads, herunder sammenlægning af sejl samt lænsning af båden.
 • At deltage i til- og fralægning.
Gastediplom

Gastediplomet er det andet diplom i serien til praktisk sejlads i kølbåd. Gastediplomet henvender sig til ”den mindre erfarne, men sikre gast”, der i forvejen har færdighederne på Jungmandsdiplomet. Gasten har en hvis sejlsportsmæssig rutine med udgangspunkt i egen havn og klubbens kølbåde. Gasten kan – med vejledning – styre en kølbåd under havnemanøvrer og ”mand over bord”, og har desuden et godt kendskab til almindelig sømandskab og sikkerhed.

Sejleren har kendskab til:

 • De almindeligste sejladsudtryk.
 • Det almindelige sikkerhedsudstyr.
 • Vejr og vind, herunder hvordan man læser en vejrudsigt.

Sejleren har prøvet:

 • At sætte, trimme og nedtage spiler.
 • At trimme riggen under sejlads med vejledning.
 • At hænge på en kølbåd.

Sejleren kan:

 • Binde dobbelt-halvstik om egen part, flagknob, slyngstik og slipstik.
 • Kvejle tovværk og binde for enden af kvejlen.
 • Tilrigge båden med storsejl, fok og spiler.
 • Afrigge bådens sejl og pakke dem i poser.
 • Foretage sikring af vantskruerne.
 • Foretage en korrekt affendring af båden.
 • Fortøjre båden i hjemhavn.
 • Styre en kølbåd under ”mand over bord” og simple havnemanøvrer under vejledning.
 • Styre en båd til ”underdrejning”.
 • Trimme fokken til alle sejlretninger.
 • Pejle vinden under sejlads.
Supergastdiplom

Supergastdiplomet henvender sig til den solide og rutinerede gast. Sejleren har stor rutine som gast på flere positioner og kan styre en kølbåd på bidevind i over 10 m./sek. Sejleren har erfaring med mere end én bådtype. Sejleren er desuden en teoretisk velfunderet sejler. Sømandskab og søsikkerhed er velkendte begreber, og sejleren har lidt eller nogen erfaring inden for kapsejlads. Sejleren har i forvejen færdigheder fra Gastediplomet. 

Sejleren har kendskab til:

 • Kommandoer på båden.
 • Trimfunktioner.
 • Navigation.
 • Kompas- og sideafmærkning.
 • Hovedtræk i ”Kapsejladsreglernes del 2”.

Sejleren har erfaring med:

 • Grundlæggende trim af rigning på flere bådtyper.
 • Praktisk kapsejlads – herunder startprocedurer.
 • Omgivelsernes indvirkning på den aktuelle vind.
 • Skyers mulige indvirkning på den aktuelle vind.
 • Sejlads i hårdt vej med begrænset sejlføring (fok alene).
 • At deltage ved rejsning af mast og montering af bom.
 • At deltage ved søsætning og optagning af kølbåd.
 • At rengøre bund og polere fribord.

Sejleren kan:

 • Fastgøre en slæbeline i stævnen.
 • Kaste en slæbeline over i en hjælpebåd.
 • Modtage en slæbeline og gøre den fast, hvis der skal endnu en båd på slæb.
 • Fortøjre en kølbåd langskibs ved mole såvel som ved brug af hækanker.
 • Foretage trim med skøder og hal til fok og spiler.
 • Bruge cunningham, agterstag og skødeviser.
 • Trimme en rig med top og undervant efter anvisning.
 • Sætte, trimme og bjærge en spiler i frisk vind.
 • Bomme en spiler som midtergast.
 • Bomme en spiler som forgast.

Sejleren har prøvet:

 • At sejle tursejlads med overnatning.
Rorsmandsdiplom

Rorsmandsdiplomet henvender sig til sejlere, der med støtte fra 2 mindre rutinerede gaster kan gennemføre sikker sejlads til og fra egen havn under gode vind- og vejrforhold (ca. 3-8 m./sek.). Rorsmanden skal have grundlæggende kendskab til søvejsregler, farvandsafmærkninger, navigation og praktiske manøvrer på åbent farvand. Sejlerens færdighedsniveau skal desuden være mindst tilsvarende Gastediplomet. Når rorsmanden har niveauet på Rorsmandsdiplomet aspirerer man til Skipperdiplomet.

Sejleren har kendskab til:

 • Sejladsudtryk.
 • Trimfunktioner.
 • Navigation.

Sejleren har erfaring med:

 • Rejsning og nedtagning af mast.
 • Grundlæggende trim og rigning på flere bådtyper.
 • Omgivelsernes indvirkning på den aktuelle vind.
 • Skyers mulige indvirkning på den aktuelle vind.

Sejleren har prøvet:

 • At sejle mindst 3 bådtyper.
 • At styre en båd for motor.
 • At styre en kølbåd under sejlads med spiler.

Sejleren kan i en vindstyrke på 3-8 m./sek.:

 • Styre båden sikkert.
 • Sejle båden ud af og ind i egen havn.
 • Udføre ”mand over bord” manøvre.
 • Styre båden godt på bidevind.
 • Stagvende.
 • Bomme.
 • Styre båden efter kompaskurs.
 • Pejle vindretningen ved at gå op i vindøjet.

Sejleren kan:

 • Fastgøre en slæbeline i stævnen.
 • Kaste en slæbeline over i en hjælpebåd.
 • Modtage en slæbline og gøre den fast, hvis der skal endnu en båd på slæb.
 • Lægge båden underdrejet.
 • Lægge båden for anker ved min. 4 m. vanddybde og genoptage sejlads fra anker.
 • Bedømme vindretning og -styrke.
 • Bedømme strømretning og -styrke.
 • Finde og vurdere vejrudsigter relevante steder.
 • Pejle retninger efter bådens kompas.
 • Trimme riggen til sikker sejlads.
 • Klubbens sikkerhedsregler.
Skipperdiplom

Skipperdiplomet tildeles den rutinerede rorsmand med en solid teoretisk og praktisk erfaring som gast og rorsmand. Skipperdiplomet stiller på flere områder højere krav til praktisk sejlads end Søfartsstyrelsens krav til den praktiske prøve til duelighedsbevis.

Sejleren har udvidet kendskab til:

 • Sejladsudtryk.
 • Trimfunktioner.
 • Navigation.

Sejleren har:

 • Sejlet som rorsmand i forskellige jolle- og/eller kølbådstyper.
 • Sejlet som rorsmand i mere end 10 m./sek.
 • Sejlet i hårdt vejr med begrænset sejlføring (fok alene).
 • Kendskab til forholdsregler ved tordenbyger.
 • Været med til at gennemføre en flydeprøve af båden, hvis det er relevant.
 • Erfaring med kapsejlads.
 • Prøvet at sejle tursejlads med overnatning.

Sejleren kan:

 • Gennemføre sikker sejlads i 10 m./sek. med mindre rutinerede gaster.
 • Praktisere baglæns sejlads for at fjerne tang fra køl og ror.
 • Lave en takling.
 • Lede en søsætning og optagning af kølbåd.
 • Lede en af- og tilrigning af en kølbåd.
 • Trimme bådens rigning til ret position og masthældning.
 • Gøre "klar skib".
 • Føre logbog.
 • Klubbens sikkerhedsregler.

Læs om lovgivning og fritidssejleruddannelser herunder

Senest opdateret: 15. maj 2019