Dansk SejlunionFritidsbådens motor

Henrik Hansen
Foto: Henrik Hansen

Motoren er bådens hjerte og at den er funktionsdygtig kan have sikkerhedsmæssig betydning.

Find i kapitlerne gode råd til vedligeholdelse om information om potentielle problemer.

Mini motorkursus

Lær principperne for en dieselmotor og tilhørende komponenter.

Formålet med denne lille gennemgang i motorlære er, at give dig en tilpas indsigt i dieselmotorens forskellige systemer.

Sigtet med gennemgangen går lidt videre, idet du gerne skulle tilegne dig så meget viden, at du med den baggrund kan sætte dig ind i andre motorers systemopbygning.

Gennemgangen omhandler kun det mest elementære om dieselmotoren. Hvor det er muligt føres systemerne over på den aktuelle bådmotor VOLVO-PENTA MD6A. Denne motor er imidlertid gammel. Den er fra midten af 1960'erne eller muligvis endda tidligere og meget er blevet bedre med årene, men det helt generelle problem for alle bådmotorer: Pladsmangel, er fortsat dominerende trods mange forbedringer.

Note fra forfatteren
Det er ikke nok, at du blot læser de siderne. Du lærer kun noget, hvis du arbejder med stoffet. Ligeledes skal du studere de billeder og tegninger der følger de forskellige afsnit. Jeg har indlagt forskellige oplysninger i billeder og tegninger. Det kan muligvis betyde at du skal bruge zoom-funktionen når du skal studere og læse detaljerne.

Jens Ludvigsen, Sejlklubben Sundet

Hent pdf med motorkurset her...

Motorkonservering

Der findes et væld af motortyper til både, der har forskellige krav til vinterkonservering.

I artiklen "Motorkonservering inden vinteren" fra SEJLER 3.2012 gennemgås minimumskravene til konservering.

Hent pdf med artiklen her...

Diesel til fritidsbåde

Diesel er en brandbar, tungt fordampelig klar væske, som udelukkende bør anvendes som brændstof til dieselmotorer.

Ifølge dansk lovgivning må kun landbrugs-, skovbrugs- og entreprenørmateriel og fritidsbåde bruge diesel uden bioprodukt tilsat. Al diesel, som bruges til landtransport eller vejgående køretøjer - det vil sige den kvalitet diesel, der tankes på tankstationer - skal være tilsat bioprodukt op til 7%.

Diesel bliver endnu mere følsom over for vand, når der er tilsat bioprodukt og derfor anbefales det, at fritidsbåde altid bruger diesel uden bioprodukt, som kan tankes i de fleste lysbådehavne fra havnens eget tankningsanlæg. Benyttes der biodiesel i fritidsbåde øges risikoen for dieselpest.

Forebyg problemer med vand
Det er vanskeligt helt at undgå vand i brændstoftanken blandt andet på grund af kondens. Derfor anbefales det altid at påfylde kondensfjerner/karburatorsprit, når der fyldes diesel på båden.

Dosering: 1-2% (0,5-1 liter sprit til 50 liter diesel).

Fakta - Diesel
Farve vandklar til let gullig/grønlig
Flammepunkt (dampe kan antændes med gnist/åben ild) ca. 65 °C
Selvantændelsestemperatur (antænder uden åben ild) ca. 220-300 °C
Vægtfylde (lettere end vand) 0,83 kg/l

Kilde: Q8.

Dieselpest

Dieselpest opstår når der er frit vand tilstede i dieseltanken om bord på båden. Læs her hvad dieselpest er og hvordan man kommer problemet til livs.

Vand og diesel er under normale forhold ikke blandbart, det vil sige, at vandet vil udskille og lægge sig på bunden. Men med tiden kan der samles så meget vand, at det bliver transporteret videre i brændstofsystemet eller der udvikles mikroorganismer (dieselpest).

Vand i dieselen
Vand i dieselen resulterer i ujævn motorgang og/eller motorstop.

Fejlfinding

 • Indholdet fra filter/vandudskiller eller bundprøve fra brændstoftanken hældes over i en ren gennemsigtig beholder.
 • Efter få minutter vil vandet oftest samle sig på bunden.
 • Hvis der er indhold af sæbe, bakterier eller anden form for
emulgerende stof, vil prøven være uklar og udskillelsen af 
vand vil tage længere tid.
 • I nogle tilfælde skilles vandet ikke ud, det kaldes bundet vand.

Hvad gør man

 • Tanken tømmes for diesel og vand og rengøres. Den sidste 
rest af vand kan fjernes med kondensfjerner / karburatorsprit.
 • Brændstofsystemet gennempumpes med ren diesel.
 • Filter skiftes.
Diesel Med Frit Vand Foto Q8 P1010024 Diesel Med Bundet Vand Foto Q8 P1010019
Diesel med frit vand på bunden og diesel med bundet vand.


Mikroorganismer i dieselen (dieselpest)

Visse mikroorganismer, som findes i luft og vand i form af bakterier, svampesporer og gærceller, kan leve og formere sig i dieselolien, men KUN hvis der er frit vand tilstede.
Mikroorganismer i dieselen resulterer i af slamdannelse, korrosion og tilstoppede brændstoffiltre.

Fejlfinding

 • "Dieselpest "tilstopper brændstoffiltret med et sort/brunligt
fedtet lag af meget fine fibre.
 • En prøve fra filter/bunden af tanken vil indeholde urenheder,
uklart vand og ofte uklar diesel. I skillelinjen mellem vand og
brændstof vil der være et ujævnt lag med urenheder og en
overflade som er "boblet".

Hvad gør man

 • Tanken tømmes for diesel og vand og rengøres, gerne med hedtvandsrenser for at dræbe mikroorganismerne. Den sidste 
rest af vand kan fjernes med kondensfjerner / karburatorsprit.
 • Brændstofsystemet gennempumpes med ren diesel.
 • Filter skiftes.
 • Baktericid til iblanding i diesel anbefales ikke, da effekten er 
kortvarig. Og det vand og slam, som er opstået, forsvinder
ikke og kan skade brændstofsystemet.

Dieselpest 1 Foto Q8 P1010036

Dieselpest 2 Foto Q8 P1010036
Diesel med frit vand (sort) og svampe/bakterier.


Kilde: Q8.

Motorolie

Brug den kvalitet motorolie, som motorfabrikanten foreskriver.

Olien til din bådmotor skal opfylde de specifikationer, der er angivet i instruktionsbogen. De væsentlige specifikationer er trykt på bagsiden af oliedunken og øvrige er angivet på databladet, som sædvanligvis kan findes på producentens hjemmeside.

Det anbefales at skifte motorolien en gang om året og helst lige inden båden sættes til overvintring. Hvis motoren startes kortvarigt med den nye olie, sikrer det bedst mulige konservering og korrosionsbeskyttelse af motoren.

Kilde: Q8.

Kølervæske

Anvender du traditionel kølervæske til din ferskvandskølet motor i fritidsbåden skal du være opmærksom på korrosion og slam.

Anvender man traditionel kølervæske, bør systemet skylles, og væsken udskiftes én gang årligt.

Traditionel kølervæske indeholder ofte miljøskadelige stoffer, der kemisk udfældes som et tykt beskyttende lag på kølesystemets inderside. Laget nedbrydes relativt hurtigt på grund af temperatur- og trykvariationer, hvorved der dannes slam og åbnes for korrosion.

Kølervæske med lang holdbarhed
Der findes specielt udviklede kølervæsker baseret på ren ethylenglykol, der ved blanding med vand beskytter mod frostsprængninger og kogning.

Vælg en kølervæske til motoren der beskytter mod korrosion, kavitation og slamdannelse.

Kilde: Q8.

Senest opdateret: 7. september 2016